Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie przewozu osób uczestniczących w rehabilitacji. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo – badawczego „SPRINTT – Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszych: wieloskładnikowe strategie leczenia”.

Informację opublikowano: 2017-02-02

Sprawa znak: 141.2711.131.2016     

Kraków, dn. 02.02.2017r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) w zakresie przewozu osób uczestniczących w rehabilitacji. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo – badawczego „SPRINTT – Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszych: wieloskładnikowe strategie leczenia”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 738-2017 w dniu 02.01.2017 r.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: MAL-BUS Malik Ewa, Malik Konrad Spółka Jawna, Czułów 16, 32-060 Liszki: cena brutto: 8 161,56 zł

 

UZASADNIENIE:

Oferta nr 2 firmy MAL-BUS Malik Ewa, Malik Konrad Spółka Jawna, Czułów 16, 32-060 Liszki, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 100,00  pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,00 pkt), Czas oczekiwania na podstawienie pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 40% (40,00 pkt)).

JEDNOCZEŚNIE:

Oferta nr 3 firmy Firma Usługowo-Handlowa „ADAM-TOURS”, ul. Stare Wiślisko 31, 31-979 Kraków, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 79,3696 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (39,3696 pkt), Czas oczekiwania na podstawienie pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 40% (40,00 pkt)).

 

Oferta nr 1 firmy OES Sp. z o.o., Morawica 236, 32-084 Morawica została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4) oraz art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający pismem z dnia 17.01.2017r. wezwał Wykonawcę do wyjaśnień, w tym przedstawienia dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu  w zakresie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty, ponieważ cena oferty zaproponowana przez Wykonawcę  jest niższa o więcej niż 30% od wartości zamówienia ustalonej z należytą starannością przez Zamawiającego.

Wykonawca, do wyznaczonego dnia (tj. do dnia 20.01.2017r. do godz. 14:00) nie przysłał wyjaśnień, w tym dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w zakresie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty.

W związku z powyższym, Zmawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4) oraz art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, a Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.      
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum