Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów hydraulicznych do bieżących remontów, napraw i konserwacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Informację opublikowano: 2017-02-03

Sprawa znak: 141.2711.130.2016

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.130.2016/5                             

  Kraków, dn. 03.02.2017r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) na sukcesywną dostawę materiałów hydraulicznych do bieżących remontów, napraw i konserwacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 5392 - 2017 z dnia 10.01.2017r. 

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1: F.P.H. „BIELWOD” s.c. Stanisław Biel, Jacek Biel, ul. Lubicz 22, 31-504 Kraków.

 

Uzasadnienie:

Oferta nr 1 F.P.H. „BIELWOD” s.c. Stanisław Biel, Jacek Biel, ul. Lubicz 22, 31-504 Kraków spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 100 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 60 pkt, termin dostawy 40% - 40 pkt).

 

Ponadto:

Oferta nr 2 Firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „GENERALBUD” Julian Mikołaj Pudlik ul. Rzeźnicza 14 B, 32-410 Dobczyce spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 90,1158 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 50,1158  pkt, termin dostawy 40% - 40 pkt).

Oferta nr 3 Firmy GAMMA-BIS Sp. Z o.o. Sp. k ul. Biskupińska 26, 30-732 Kraków spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 88, 9480 pkt (kryterium: cena oferty (brutto) 60% - 48,9480 pkt, termin dostawy 40% - 40 pkt).

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum