Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera do przechowywania danych w związku z realizacją projektu pn.: "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE, nr umowy: STRATEGMED 2/265761/10/NCBR/2015 dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.4.2017

Informację opublikowano: 2017-02-17

Sprawa znak: 141.2715.4.2017                                                                                     Kraków, dnia 15.02.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2715.4.2017/4

według rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm.) na dostawę komputera do przechowywania danych w związku z realizacją projektu pn.: "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE, nr umowy: STRATEGMED 2/265761/10/NCBR/2015 dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 11230-2017 w dniu 19.01.2017 r.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Crann Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Solna 1/LU1, 30-527 Kraków; cena brutto: 15 190,50 zł.

 

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 firmy Crann Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Solna 1/LU1, 30-527 Kraków spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 94,7052 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 54,7052 pkt, czas realizacji zamówienia – 20% - 20,00 pkt, termin płatności – 20% - 20,00 pkt).

 

 

JEDNOCZEŚNIE:

Oferta nr 2 firmy Komputronik Biznes Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, adres do korespondencji, ul. Walerego Sławka 3A, 30-633 Kraków, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 80,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 60,00 pkt, czas realizacji zamówienia – 20% - 0,00 pkt, termin płatności – 20% - 20,00 pkt).

 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 28.       

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum