Archiwum

Zamówienie ustawowe
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
Dzień publikacji:2018-10-25

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie wykładów i warsztatów z zakresu „Analiza wpływu nowych technologii medycznych” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Sprawa znak: 141.2711.95.2018
Dzień publikacji:2018-10-25

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.96.2018
Dzień publikacji:2018-10-25

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie wykładów i warsztatów z zakresu „Praktyczne przykłady analiz ekonomicznych w HTA” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Sprawa numer: 141.2711.94.2018
Dzień publikacji:2018-10-24

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie wykładów i warsztatów z zakresu „Modelowanie w analizach ekonomicznych” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Sprawa znak: 141.2711.93.2018
Dzień publikacji:2018-10-24

Zamówienie z dziedziny nauki
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy zestawy ELISA do oznaczeń ilościowych białek, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzynastu części zamówienia, dla potrzeb Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej CM UJ w Krakowie. Nr sprawy: 141.2713.14.2018
Dzień publikacji:2018-10-19

Zamówienie z dziedziny nauki
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy aparatu do detekcji kwasów nukleinowych metodą real – time PCR dla II Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, zlokalizowanej przy ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków. Nr sprawy: 141.2713.15.2018
Dzień publikacji:2018-10-19

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.81.2018
Dzień publikacji:2018-10-17

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy trenażerów chirurgicznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.78.2018
Dzień publikacji:2018-10-13

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych dla zadania pn. „Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Medycznej 7 w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie”. Sprawa znak: 141.2711.88.2018
Dzień publikacji:2018-10-12

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.89.2018
Dzień publikacji:2018-10-12

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.91.2018
Dzień publikacji:2018-10-12

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania ekranów do szkolenia e-learningowego z zakresu HTA i zarządzania w ochronie zdrowia oraz umieszczenie tych ekranów na platformie moodle stacjonującej na serwerze w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Sprawa znak: 141.2711.97.2018.
Dzień publikacji:2018-10-11

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Becton-Dickinson dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.85.2018
Dzień publikacji:2018-10-10

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno - rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.84.2018
Dzień publikacji:2018-10-10

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Merck dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno - rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.83.2018
Dzień publikacji:2018-10-10

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie przypadków wirtualnego pacjenta polegających na aktualizacji przypadków opracowanych przez UJ CM, które przeznaczone będą do wykorzystania przez studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.82.2018
Dzień publikacji:2018-10-08

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie wykładów i warsztatów z zakresu „Konstruowanie koszyka świadczeń” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Sprawa znak:141.2711.87.2018
Dzień publikacji:2018-10-05

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie wykładów i warsztatów z zakresu „Pricing, negocjacje oraz umowy podziału ryzyka” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Sprawa znak: 141.2711.86.2018
Dzień publikacji:2018-10-05

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe i symulatory) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.72.2018
Dzień publikacji:2018-10-05