Archiwum

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie kontynuacji montażu elementów systemu sygnalizacji pożaru w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum przy ul. Kopernika 12 w Krakowie (II etap). Sprawa znak : 141.2711.35.2020
Dzień publikacji:2020-07-02

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjnego na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.39.2020
Dzień publikacji:2020-06-22

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy podstawowej nr 141.2711.65.2019 z dnia 18 października 2019r. pn: „Dostawa i montaż wentylatorów dachowych na budynkach C i A Wydziału Farmacji przy ul. Medycznej 9 w Krakowie”. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - w trybie z wolnej ręki. Nr sprawy: 141.2711.30.2020
Dzień publikacji:2020-06-17

Zamówienie ustawowe
Wykonanie prac malarskich w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanym przy ul. Medycznej 9 w Krakowie.
Dzień publikacji:2020-06-05

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy trenażera do nauki pomiaru ciśnienia wraz z aplikacją ewaluacyjną oraz trenażera do nauki iniekcji dożylnej z automatycznym przepływem krwi (z dłonią) dla Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa UJ CM ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Sprawa znak : 141.2711.27.2020
Dzień publikacji:2020-06-04

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dzierżawy 15 urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.25.2020
Dzień publikacji:2020-06-03

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fischer Scientific dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.20.2020
Dzień publikacji:2020-05-26

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy dwóch serwerów oraz zestawu oprogramowania, w związku z realizacją projektu „Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej”. Sprawa znak: 141.2711.23.2020
Dzień publikacji:2020-05-18

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy trenażera laparoskopowego dla Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM, Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków, O/K Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej. Sprawa znak 141.2711.16.2020
Dzień publikacji:2020-05-12

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów laboratoryjnych (pojemniki sztywne jednorazowego użytku na medyczne odpady ostre), do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.22.2020.
Dzień publikacji:2020-05-05

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.18.2020
Dzień publikacji:2020-04-21

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Sigma-Aldrich dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.12.2020
Dzień publikacji:2020-04-10

Zamówienie ustawowe
Dostawa bioreaktora z pompami do hodowli komórkowych w systemie zamkniętym w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak: 141.2713.4.2020
Dzień publikacji:2020-04-07

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy telemetrycznego systemu do rejestracji ciśnienia, temperatury, aktywności i biopotencjałów u myszy dla Zakładu Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak : 141.2713.3.2020
Dzień publikacji:2020-03-24

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów laboratoryjnych (pojemniki sztywne jednorazowego użytku na medyczne odpady ostre), do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.10.2020
Dzień publikacji:2020-03-20

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi hotelowej, cateringowej (z pełnym wyżywieniem) oraz z dostępem do Sali konferencyjnej dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ w terminie 09-11.10.2020r. w celu odbycia szkoły wyjazdowej (letniej) w ramach programu kształcenia na II roku, organizowanej przez Szkołę Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ z siedzibą przy ul. św. Anny w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.4.2020
Dzień publikacji:2020-03-18

Zamówienie z dziedziny nauki
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy specjalistycznych testów immunoenzymatycznych (ELISA) do oceny ilościowej białek w ramach realizacji projektu "Właściwości skrzepu fibrynowego w ostrej zatorowości płucnej". Sprawa znak: 141.2713.6.2020.
Dzień publikacji:2020-03-18

Zamówienie ustawowe
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zrealizowaniu robót podobnych dla umowy podstawowej nr 141.2711.33.2018 z dnia 9.10.2018r. „Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Medycznej 7 w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie”.
Dzień publikacji:2020-03-17

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Becton Dickinson dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.6.2020
Dzień publikacji:2020-03-13

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych i gadżetów na XXVIII edycję Konferencji „International Medical Student’ Conference 2020r.” organizowaną przez Studenckie Towarzystwo Naukowe w dniach 16.04.2020 – 18.04.2020 - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ORAZ O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dzień publikacji:2020-03-05