Archiwum

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest świadczenie usług rekreacyjno–sportowych (basenów, klubów fitness itp.), dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz osób towarzyszących wraz z dostarczeniem 950 karnetów miesięcznych uprawniających do wstępu do obiektów oferujących zajęcia sportowe i rekreacyjne. Sprawa znak: 141.2711.101.2019
Dzień publikacji:2019-12-04

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług w zakresie przeglądów gwarancyjnych oraz napraw central wentylacyjnych Swegon wraz z instalacją chłodzenia w obiektach UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.92.2019.
Dzień publikacji:2019-11-22

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania audytów ex-post z niezbędnymi badaniami dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego –Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 oraz ul. Medycznej 9 w Krakowie”. Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, poddziałanie 1.3.1 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0095/16-00 z dnia 31.03.2017r., projektu pn.: „Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i ul. Medycznej 9 w Krakowie”. Sprawa znak : 141.2711.82.2019
Dzień publikacji:2019-11-20

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do baz danych: Access Medicine, Access Surgery, The Cochrane Library i OECD Health Statistics dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.99.2019.
Dzień publikacji:2019-11-13

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia wykładów dla uczestników studiów podyplomowych, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, w związku z realizacją projektu pt.: „Efektywna placówka medyczna, program szkoleń dla pracowników administracyjnych i zarządzających dla poprawy jakości w ochronie zdrowia”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-0038/18-00/1205/2019/690, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dziesięciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.95.2019
Dzień publikacji:2019-11-08

Zamówienie z dziedziny nauki
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie transportu próbek krwi z wyznaczonych przychodni, wykonanie oznaczeń oraz podział i przechowywanie dodatkowych próbek krwi w ramach projektu „Psychospołeczne determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat.”.
Dzień publikacji:2019-10-31

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w 2020r., odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta dziewięćdziesiątej drugiej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.76.2019
Dzień publikacji:2019-10-29

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestej piątej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.74.2019.
Dzień publikacji:2019-10-28

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy spektrometru mas połączonego z wysokosprawnym chromatografem cieczowym dla Zakładu Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej UJ CM w Krakowie. Sprawa znak : 141.2711.86.2019
Dzień publikacji:2019-10-24

Zamówienie z dziedziny nauki
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 sztuki linii technologicznej do prowadzenia procesów ekstruzji topliwej dla Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji UJ CM w Krakowie.
Dzień publikacji:2019-10-17

Zamówienie z dziedziny nauki
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania czynności polegających na: 1) przeprowadzaniu badań w miejscu pobytu respondentów oraz 2) kontakcie i wizytach w miejscu pobytu non-respondentów projektu „Psychospołeczne determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat” finansowany z Narodowego Centrum Nauki dla Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych UJ CM w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dziewięciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2713.21.2019
Dzień publikacji:2019-10-14

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Nr sprawy: 141.2711.84.2019
Dzień publikacji:2019-10-08

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego świadczenia usługi cateringowej dla uczestników studiów podyplomowych, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, w związku z projektem pt. „Efektywna placówka medyczna program szkoleń dla pracowników administracyjnych i zarządzających dla poprawy jakości w ochronie zdrowia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0038/18-00/1205/2019/690. Sprawa znak: 141.2711.85.2019.
Dzień publikacji:2019-10-04

Zamówienie z dziedziny nauki
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania badań w oparciu o bazę lokalową jednej przychodni w ramach programu „Psychospołeczne determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat.” Sprawa znak: 141.2713.19.2019
Dzień publikacji:2019-10-04

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 3 sztuk routerów do ochrony sieci UJ CM (TYP 1 – 2 szt., TYP 2 – 1 szt.) oraz dostarczenie centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji, umożliwiającego centralizację procesu logowania zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń (TYP 3 – 1szt.). Sprawa znak: 141.2711.78.2019
Dzień publikacji:2019-10-04

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy na dostawę wysokorozdzielczego spektrometru masowego typu q-TOF w formie 36miesięcznego najmu, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Numer referencyjny: 141.2711.72.2019
Dzień publikacji:2019-10-04

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi hotelowej (wraz ze śniadaniem) dla uczestników studiów podyplomowych, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, w związku z projektem pt.: „Efektywna placówka medyczna program szkoleń dla pracowników administracyjnych i zarządzających dla poprawy jakości w ochronie zdrowia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0038/18-00/1205/2019/690.
Dzień publikacji:2019-10-04

Zamówienie ustawowe
Wykonawcy na obsługę logistyczną, zapewnienie i zorganizowanie (obsługa) udziału pacjentów symulowanych na potrzeby realizacji filmów szkoleniowych oraz w szkoleniach (warsztaty) w obszarze nauk medycznych, w związku z realizacją projektu pn. „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.04.00-00-0147/18-00. Sprawa znak: 141.2711.77.2019
Dzień publikacji:2019-09-18

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak : 141.2711.73.2019
Dzień publikacji:2019-09-17

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie dostawy i montażu wentylatorów dachowych na budynkach A i C Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Nr sprawy: 141.2711.65.2019
Dzień publikacji:2019-09-12