Archiwum

Zamówienie na usługi społeczne
Przygotowanie ekranów do szkolenia e-learningowego z zakresu HTA i zarządzania w ochronie zdrowia oraz umieszczenie tych ekranów na platformie stacjonującej na serwerze. Sprawa nr 141.2711.89.2017.
Dzień publikacji:2017-12-13

Zamówienie na usługi społeczne
Przygotowanie ekranów do podzielonych na moduły szkoleń e-learningowych z zakresu antykorupcji, EBM/HTA, finansów i audytu wewnętrznego oraz umieszczenie tych ekranów na platformie stacjonującej na serwerze. Sprawa nr 141.2711.88.2017.
Dzień publikacji:2017-12-13

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM, 141.2711.87.2017
Dzień publikacji:2017-12-01

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie prenumeraty i dostawy czasopism zagranicznych wraz z odprawą celną na lata 2018 i 2019 odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestej dziewiątej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia- sprawa znak 141.2711.85.2017
Dzień publikacji:2017-11-30

Zamówienie z dziedziny nauki
Sukcesywna dostawa jednorazowych sond do optycznej koherentnej tomografii (OCT), wraz z dzierżawą konsoli do projektu pt.: „Ładunek niestabilnych blaszek miażdżycowych związany z upośledzonym potencjałem naprawczym sieci fibrynowej determinuje przetrwałe ryzyko prozakrzepowe po zawale serca” dla Pracowni Hemodynamiki i Angiokardiografii Oddziału Kardiologii Interwencyjnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków. Sprawa znak: 141.2713.30.2017
Dzień publikacji:2017-11-30

Zamówienie ustawowe
Zakup i dostawa drukarki dla Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.86.2017
Dzień publikacji:2017-11-29

Zamówienie ustawowe
Dostawa jednorazowych zestawów do ekspansji komórek (Kartridge) i materiałów zużywalnych w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.29.2017
Dzień publikacji:2017-11-29

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług konserwacji i napraw instalacji sygnalizacji pożaru SAP, klap dymowych, pożarowych i świetlików w klatkach schodowych, klap odcinających, pomiarów szczelności czujek izotopowych oraz monitoringu przeciwpożarowego i konserwacji instalacji nagłośnieniowo – ewakuacyjnej DSO w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
Dzień publikacji:2017-11-27

Zamówienie z dziedziny nauki
Sukcesywnea dostawa jednorazowych sond do optycznej koherentnej tomografii (OCT), wraz z dzierżawą konsoli do projektu pt.: „Ładunek niestabilnych blaszek miażdżycowych związany z upośledzonym potencjałem naprawczym sieci fibrynowej determinuje przetrwałe ryzyko prozakrzepowe po zawale serca” dla Pracowni Hemodynamiki i Angiokardiografii Oddziału Kardiologii Interwencyjnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków. Sprawa znak: 141.2713.28.2017
Dzień publikacji:2017-11-22

Zamówienie ustawowe
Wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy podstawowej nr 141.2711.88.2016 z dnia 09.03.2017 r. pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Medycznej 7 w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie” - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie postępowania z wolnej ręki
Dzień publikacji:2017-11-22

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania oraz obsługi szatni w Obiekcie Dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego UJ CM przy ul. Medycznej 9 w Krakowie
Dzień publikacji:2017-11-17

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do baz danych tj. Access Medicine, Access Surgery, The Cochrane Library, OECD Health Statistics, UpToDate na rok 2018 odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia - sprawa znak 141.2711.78.2017
Dzień publikacji:2017-11-16

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. Sprawa znak: 141.2711.81.2017
Dzień publikacji:2017-11-10

Zamówienie ustawowe
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy podstawowej nr 141.2711.25.2017 z dnia 01.08.2017 r. pn. „Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji z rekonstrukcją stolarki okiennej” realizowanego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – gmachu z okresu autonomii galicyjskiej przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie” polegających na wykonaniu remontu konserwatorskiego elewacji południowej – ryzalit wschodni z rekonstrukcją stolarki okiennej.
Dzień publikacji:2017-11-10

Zamówienie ustawowe
Zakup i dostawa monitora medycznego dla Pracowni Ekspertyz Sądowo-Lekarskich UJ CM. Sprawa znak: 141.2711.77.2017
Dzień publikacji:2017-11-07

Zamówienie na usługi społeczne
Przygotowanie merytoryczne treści szkoleniowej 1h wykładu dotyczącego „Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility) jako mechanizm promocji jakości” w ramach materiałów na szkolenie e-learningowe „Działania antykorupcyjne i zdarzenia niepożądane”.
Dzień publikacji:2017-10-31

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na termomodernizacji budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanego przy ul. Czystej 18 w Krakowie.Sprawa znak:141.2711.80.2017
Dzień publikacji:2017-10-27

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 1 sztuki komputera przenośnego dla Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny UJ CM - sprawa znak:141.2711.76.2017
Dzień publikacji:2017-10-26

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta pięćdziesiątej części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.72.2017
Dzień publikacji:2017-10-26

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego wykonywania usług prania dla Domów Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum - sprawa znak: 141.2711.63.2017
Dzień publikacji:2017-10-25