Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestu jeden części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.79.2018.

Załącznik opublikowano: 2018-11-19

Kraków, dnia 19 listopada 2018 r.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 1986) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestu jeden części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia, ogłoszonego w BZP w dniu 07.11.2018 pod numerem  645092-N-2018.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnia przedmiotowe postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (brak ofert).

 

 

 


Powrót