Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego wraz z dwoma monitorami dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.104.2018

Załącznik opublikowano: 2018-11-21

Kraków, dnia 21.11.2018r.

Sprawa znak: 141.2711.104.2018

pismo nr 141.2711.104.2018/2

 

wg rozdzielnika

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r.poz. 1986), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego wraz z dwoma monitorami dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie ogłoszonego w BZP pod nr 647556-N-2018 z dnia 14.11.2018r.

Informujemy, iż Zamawiający w związku z wpłynięciem pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wymaga stosownego czasu na udzielenie odpowiedzi i jej uwzględnienie przez Wykonawców, dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przedmiotowym postępowaniu:

„pkt. 11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, ppkt. 1, 3 oraz 6 SIWZ na następujące brzmienie:  

 1. Oferty należy składać w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pok. nr 244, do dnia  27 listopada 2018 r. do godz. 10:00.

 2. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany
  w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta w zakresie dostawy komputera stacjonarnego wraz z dwoma monitorami dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie - sprawa znak 141.2711.104.2018 - nie otwierać przed dniem 27.11.2018r. godz. 10:15.”

 3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27 listopada 2018 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pokój nr 244.

  Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana treści SIWZ stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w jej wyniku zmienione zostało ogłoszenie o zamówieniu. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

   

   

   


Powrót