Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. Sprawa znak: 141.2711.113.2018

Załącznik opublikowano: 2019-02-04

Sprawa znak: 141.2711.113.2018

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.113.2018/2

Kraków, dn. 04.02.2019r.

 

Maria Gruba  Praktyka Lekarska

ul. Borka Jeselewicza 9/18

31-051 Kraków

e-mail: mariagruba@gmail.com

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa  nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, ogłoszonego w BZP pod numerem 502623-N-2019 z dnia 11.01.2019 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: Maria Gruba Praktyka Lekarska ul. Borka Jeselewicza 9/18, 31-051 Kraków, cena brutto: 5 700,00 zł.

 

Uzasadnienie:

Oferta Firmy Maria Gruba Praktyka Lekarska ul. Borka Jeselewicza 9/18 31-051 Kraków, wpynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 87,5000pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,0000 pkt); kryterium merytoryczne  – przykładowy scenariusz – 30% - (22,5000 pkt), doświadczenie w dydaktyce – 10% (5,0000pkt)).

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarte przed upływem 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.
Powrót