Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.34.2019

Załącznik opublikowano: 2019-04-01

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 529409-N-2019 z dnia 25.03.2019r.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w postępowaniu jw. wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1 z dnia 29.03.2019r.:

 Część 1 poz. 3

1.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic tylko w kolorze fioletowym.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający w części 1 w pozycji 3 dopuszcza rękawiczki nitrylowe bezpudrowe w kolorach: tylko niebieskim lub tylko fioletowym lub niebieskim i fioletowym, przy czym Zamawiający nie określa minimalnej zamawianej ilości rękawiczek w danym kolorze.

Zamawiający wyjaśnia, że w jednostkowym opakowaniu (100szt. lub 200szt.) muszą znajdować się rękawiczki w jednym kolorze tj. np. w jednym opakowaniu wszystkie rękawiczki w kolorze fioletowym lub w jednym opakowaniu wszystkie rękawiczki w  kolorze niebieskim.

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

Pytanie nr 2 z dnia 29.03.2019r.:

Część 1 poz. 3

2.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic tylko w kolorze niebieskim.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający w części 1 w pozycji 3 dopuszcza rękawiczki nitrylowe bezpudrowe w kolorach: tylko niebieskim lub tylko fioletowym lub niebieskim i fioletowym, przy czym Zamawiający nie określa minimalnej zamawianej ilości rękawiczek w danym kolorze.

Zamawiający wyjaśnia, że w jednostkowym opakowaniu (100szt. lub 200szt.) muszą znajdować się rękawiczki w jednym kolorze tj. np. w jednym opakowaniu wszystkie rękawiczki w kolorze fioletowym lub w jednym opakowaniu wszystkie rękawiczki w  kolorze niebieskim.

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

Pytanie nr 3 z dnia 29.03.2019r.:

Część 1 poz. 4

W nazwie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga rękawic o grubości min. 0,20mm. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający miał na myśli rękawice o min. grubości na palcu 0,20mm?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający w części 1 w pozycji 4-rękawiczki nitrylowe bezpudrowe grube, wymaga aby produkt zamawiany posiadał grubość: palce min 0,20 mm; dłoń min 0,09 mm; mankiet min 0,08 mm. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

Pytanie nr 4 z dnia 29.03.2019r.:

Część 1 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że w nazwie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga rękawic o przedłużonym mankiecie – długość min. 260mm.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający w części 1 w pozycji 6 wymaga rękawiczek nitrylowych bezpudrowych z przedłużonym mankietem o długości min 260mm. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

Pytanie nr 5 z dnia 29.03.2019r.:

Część 1 poz.3, 4, 5, 6

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od pełnej zgodności z normą EN 374 oraz dopuszczenie rękawic będących wyrobem medycznym oraz środkiem ochrony indywidualnej w najwyższej III kategorii tj. rękawic zgodnych z normą EN 374-cz. 1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2) – cz. 2, -cz. 3.

Rękawice, które chcemy Państwu zaoferować przebadane są na różne substancje chemiczne – w szczególności te najczęściej stosowane w środowisku szpitalnym.

Spełnienie pkt. 5.3.2 normy EN 374-1 oznacza, iż rękawice muszą osiągać min. 2 poziom odporności na min. 3 przebadane substancje z załącznika A normy, który określa 12 substancji chemicznych, głównie rozpuszczalników stosowanych w przemyśle, a nie w placówkach służby zdrowia. Dlatego też postawienie wymogu pełnej zgodności z normą EN 374 dla rękawic, które mają być stosowane przez personel medyczny w jednostce służby zdrowia przy bezpośrednim kontakcie z pacjentem jest bezzasadne i nie znajduje racjonalnego wytłumaczenia.

Obecnie na rynku istnieje tylko jeden wykonawca, którego produkt posiada wyniki badań określające spełnienie w całości normy EN 374. Postawienie takiego wymogu przez Zamawiającego ogranicza więc zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich Wykonawców.

Odpowiedź nr 5:

W odpowiedzi na prośbę o odstąpienie od pełnej zgodności z normą EN 374 Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy oraz dopuszcza rękawice będące wyrobem medycznym oraz środkiem ochrony indywidualnej w najwyższej III kategorii tj. rękawic zgodnych z normą EN 374-cz. 1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2) – cz. 2, -cz. 3. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

Pytanie nr 6 z dnia 29.03.2019r.:

Pytania dotyczące zapisów SIWZ:

Prosimy o zmianę § 2 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W okresie trwania umowy ceny jednostkowe przedmiotu umowy, wynikające z oferty nie mogą ulec podwyższeniu, z zastrzeżeniem ust. 4”

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 2 ust. 3 wzoru umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

Pytanie nr 7 z dnia 29.03.2019r.:

Pytania dotyczące zapisów SIWZ:

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 2 ust. 3 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”  UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy a mające realny wpływ na cenę produktów dostarczanych w ramach umowy przetargowej.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 2 ust. 3 wzoru umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

Pytanie nr 8 z dnia 29.03.2019r.:

Pytania dotyczące zapisów SIWZ:

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 7 ust. 3.1 oraz ust. 3.2 UZASADNIENIE: Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów w § 7 ust. 3.1 i w § 7 ust. 3.2 wzoru umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

Pytanie nr 9 z dnia 29.03.2019r.:

Pytania dotyczące zapisów SIWZ:

Prosimy o modyfikację zapisu § 7 ust. 3.3 projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy. UZASADNIENIE: Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 7 ust. 3.3 wzoru umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

Pytanie nr 10 z dnia 29.03.2019r.:

Pytania dotyczące zapisów SIWZ:

Prosimy o zmianę § 8 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie in fine: „z zastrzeżeniem ust. 3”

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 8 ust. 1 wzoru umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

Pytanie nr 11 z dnia 29.03.2019r.:

Pytania dotyczące zapisów SIWZ:

Prosimy o zmianę § 8 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit a.,  cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: W opinii Wykonawcy zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikająca ze zmiany podatku VAT następować powinna bez konieczności spisywania aneksu do umowy, jako następująca ex lege.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 8 ust. 3 wzoru umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

Pytanie nr 12 z dnia 29.03.2019r.:

Pytania dotyczące zapisów SIWZ:

Prosimy o wykreślenie zapisu § 9 ust. 6 projektu umowy. UZASADNIENIE: W opinii Wykonawcy art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w sposób wyczerpujący zabezpiecza interes Zamawiającego w tym zakresie a dodatkowa zgoda samego Szpitala w oparciu o przywołaną regulację jest zbędna.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 9 ust. 6 wzoru umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i zmiany do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność kolejnego przedłużenia terminu składania ofert i w ich wyniku nie zmienione zostało ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiający zawiadamia, iż w piśmie z dnia 29.03.2019r. zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 04.04.2019r., przy czym miejsce i godziny pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ i ogłoszenia pozostają bez zmian.

 

Na stronie internetowej Zamawiającego (www.dzp.cm-uj.krakow.pl) znajduje się niżej wymieniony dokument, uwzględniający dokonane zmiany:

Formularz oferty – po zmianach z dnia 01.04.2019r.

Załącznik A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty - po zmianach z dnia 01.04.2019r.


Powrót