Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-05-15

Sprawa znak: 141.2711.25.2019

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.25.2019/4

Kraków, dnia 15.05.2019r.

 

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego świadczenia usług cateringowych w formie usług bufetowych i kawiarnianych (dalej: „usługa cateringowa”) dla uczestników kursów organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 141.2711.25.2019 w dniu 14.03.2019r.

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w zakresie wyżej opisanego przedmiotu zamówienia w dniu 16.04.2019r. udzielił zamówienia następującemu Wykonawcy: 

 

CFR plus Pychotki

ul. Bajeczna 14,

32-031 Włosań

 

Wartość umowy brutto: 10 545,48 zł


Powrót