Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sterylizatora parowego z wyposażeniem dla Zwierzętarni Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.46.2019

Załącznik opublikowano: 2019-05-16

 

 

Kraków dnia 16.05.2019r.

 

Sprawa znak: 141.2711.46.2019

Nr wew. pisma: 141.2711.46.2019/2

 

 

wg rozdzielnika

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ ZMIANY TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ” (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), w zakresie zakupu i dostawy sterylizatora parowego z wyposażeniem dla Zwierzętarni Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w Krakowie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 544888-N-2019 z dnia 08.05.2019r.

 

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

 

 

Pytanie nr 1 z dnia 14.05.2019r.:

dotyczy Punktu 1.2 Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z drzwiami przesuwnymi pionowo i komorą usytuowaną centralnie?

Odpowiedź nr 1 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę drzwi na przesuwne pionowo oraz usytuowanie komory centralnie. Komora usytuowana po lewej stronie pozwala bardziej zagospodarować przestrzeń w pomieszczeniu i umożliwia przechowywanie w jednym miejscu klatek do sterylizacji. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

 

 

Pytanie nr 2 z dnia 14.05.2019r.:

dotyczy Punktu 1.8 Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane

Czy Zamawiający dopuści sterylizator o wymiarach komory: szerokość 660, wysokość 700, głębokość 2000 mm?

W celu upewnienia się czy dane rozwiązanie będzie funkcjonalne i w celu sprawdzenia warunków instalacyjnych prosimy o rysunek techniczny pomieszczenia docelowego lub o wyznaczanie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź nr 2 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dopuszczenie sterylizatora o wymiarach komory: szerokość 660, wysokość 700, głębokość 2000 mm. Wymagane w zapisach SIWZ parametry dostosowane są do możliwości lokalowych oraz prawidłowego funkcjonowania Zwierzętarni. Dodatkowo proponowana długa komora wymaga zastosowania długiego wózka wsadowego (lub podwójnej ilości wózków dzielonych). Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Zamawiający zorganizował spotkanie z Wykonawcami w dniu 13.05.2019r. o godz. 09:00, celem dokonania wizji lokalnej miejsca dostawy przedmiotu zamówienia. Jednocześnie informuje iż, na prośbę Wykonawcy zostanie zorganizowana jeszcze jedna wizja lokalna 20.05.2019r o godz. 9:00, celem dokonania wizji lokalnej miejsca dostawy przedmiotu zamówienia. Spotkanie wszystkich zainteresowanych odbędzie się przy Portierni Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, ul. Medyczna 9 w Krakowie.

 

 

 

Pytanie nr 3 z dnia 14.05.2019r.:

dotyczy Punktu 1.8 Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z komorą o wysokości 920 mm przy jednoczesnym zachowaniu wymogów Zamawiającego w zakresie szerokości i głębokości?

Odpowiedź nr 3 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dopuszczenie sterylizatora z komorą o wysokości 920 mm. Wymagane w zapisach SIWZ parametry dostosowane są do możliwości lokalowych oraz prawidłowego funkcjonowania Zwierzętarni. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

 

 

Pytanie nr 4 z dnia 14.05.2019r.:

dotyczy Punktu 1.9 Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane

Czy Zamawiający dopuści sterylizator o wymiarach zewnętrznych: szerokość  900, wysokość 2005, głębokość 2350 mm?

W celu upewnienia się czy dane rozwiązanie będzie funkcjonalne i w celu sprawdzenia warunków instalacyjnych prosimy o rysunek techniczny pomieszczenia docelowego lub o wyznaczanie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź nr 4 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dopuszczenie sterylizatora o wymiarach zewnętrznych: szerokość  900, wysokość 2005, głębokość 2350 mm. Wymagane w zapisach SIWZ parametry dostosowane są do możliwości lokalowych oraz prawidłowego funkcjonowania Zwierzętarni. Dodatkowo proponowana długa komora wymaga zastosowania długiego wózka wsadowego (lub podwójnej ilości wózków dzielonych). Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Zamawiający zorganizował spotkanie z Wykonawcami w dniu 13.05.2019r. o godz. 09:00, celem dokonania wizji lokalnej miejsca dostawy przedmiotu zamówienia. Jednocześnie informuje iż, na prośbę Wykonawcy zostanie zorganizowana jeszcze jedna wizja lokalna 20.05.2019r o godz. 9:00, celem dokonania wizji lokalnej miejsca dostawy przedmiotu zamówienia. Spotkanie wszystkich zainteresowanych odbędzie się przy Portierni Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, ul. Medyczna 9 w Krakowie.

 

 

 

Pytanie nr 5 z dnia 14.05.2019r.:

dotyczy Punktu 1.12 Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z napędem drzwi pneumatycznym spełniającym wszystkie specyfikowane parametry?

Napęd drzwi pneumatyczny nie wymaga smarowania, stanowi rozwiązanie w większym stopniu spełniające oczekiwania w zakresie sanitarnym.

Odpowiedź nr 5 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje iż wyraża zgodę na dopuszczenie sterylizatora z napędem drzwi pneumatycznych spełniające pozostałe opisane w SIWZ parametry. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie tj. zmienia Załącznik A do Formularza oferty - FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE ORAZ DODATKOWO PUNKTOWANE. Pozostałe zapisy SIWZ zostają bez zmian.

 

 

 

Pytanie nr 6 z dnia 14.05.2019r.:

dotyczy Punktu 1.19 Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z filtrem degazacyjnym spełniającym kryteria narzucone przez PN-EN-285 ale o innej konstrukcji?

Odpowiedź nr 6 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje iż nie wyraża zgody na dopuszczenie sterylizatora z filtrem degazacyjnym spełniającym kryteria narzucone przez PN EN 285 o innej konstrukcji. Proponowane rozwiązanie będzie skutkowało dodatkowymi kosztami wymiany filtrów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

 

 

Pytanie nr 7 z dnia 14.05.2019r.:

Pytanie 7: dotyczy Punktu 1.20 Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga wytwornicy zasilanej wodą demineralizowaną, czy zmiękczoną?

Odpowiedź nr 7 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje iż woda dostępna w miejscu instalacji jest już demineralizowana. Jakość wody jest zgodna z PN EN 285. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

 

 

Pytanie nr 8 z dnia 14.05.2019r.:

dotyczy Punktu 1.38 Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane

Czy Zamawiający dopuści system chłodzenia płaszcza zimną, zmiękczoną wodą wypełniająca płaszcz bez spryskiwaczy ?

System taki jest szybszy w działaniu, dodatkowo zmniejsza zużycie wody chłodzącej.

Odpowiedź nr 8 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje iż nie wyraża zgody na dopuszczenie systemu chłodzenia płaszcza zimną, zmiękczoną wodą wypełniającą płaszcz bez spryskiwaczy. Zamawiający nie zgadza się z tezą o większym zużyciu wody i gorszym czasie schładzania w przypadku zastosowania spryskiwaczy. Czas kontaktu wody w trakcie polewania jest bardzo krótki i schładzanie komory nie następuje aż do czasu napełnienia płaszcza zimną wodą. W trakcie spryskiwania czas kontaktu wody z zewnętrzną powierzchnią komory jest wydłużony i schładzanie jest efektywniejsze. Dodatkowo nie wymaga się napełnienia całego płaszcza (a jedynie w 1/3). Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

 

 

Pytanie nr 9 z dnia 14.05.2019r.:

dotyczy Punktu 1.39 Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane

Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza ten wymóg, czy dotyczy kontroli parametrów procesu z 2 niezależnych źródeł, tzn. zdublowanego układu czujników połączonego ze zdublowanym układem pomiaru parametrów (przetworzenie sygnału z czujników przez sterownik oraz drugi, niezależny od sterownika układ przetwarzający)?

Odpowiedź nr 9 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający wymaga by tory zbierania parametrów (zdublowane czujniki temperatury i ciśnienia) były osobne, jak i również przetwarzanie tych danych odbywało się za pomocą niezależnych (osobnych) mikroprocesorów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

 

 

Pytanie nr 10 z dnia 14.05.2019r.:

dotyczy Punktu 1.42 i 1.43 Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane

Czy Zamawiający odstąpi od tego warunku jako wymaganego?

Warunek ten wyklucza naszą ofertę z postępowania, ale również jest ujęty w warunkach dodatkowo punktowanych.

Walory użytkowe opisanego rozwiązania nie stanowią krytycznych parametrów, nie mają wpływu na jakość procesu w szerokim ujęciu całej technologii. Proponowane przez nas jako standard rozwiązania (w szczególności system on-line) są bardziej zaawansowane, umożliwiają współpracę serwisu Zamawiającego z naszym serwisem przez wgląd on-line i diagnostykę on-line).

Odpowiedź nr 10 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje iż nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogów opisanych w punktach 1.42 oraz 1.43 Załącznika A do Formularza oferty - FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE ORAZ DODATKOWO PUNKTOWANE. Walory użytkowe wyświetlanego schematu P&ID to jakość i szybkość diagnostyki urządzenia. Zamawiający nie posiada w miejscu instalacji sterylizatora przyłącza internetowego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

 

 

Pytanie nr 11 z dnia 14.05.2019r.:

dotyczy Punktu 1.48 Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z zastosowaniem drukarki A4 na standardowym biurowym papierze A4 ?

Odpowiedź nr 11 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje iż nie określił maksymalnej szerokości wydruku, tylko szerokość minimalną wydruku 58 mm. Zamawiający wymaga wbudowanej drukarki w celu uniknięcia dodatkowego okablowania oraz ze względu na ograniczoną powierzchnię użytkową w miejscu instalacji. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

 

 

Pytanie nr 12 z dnia 14.05.2019r.:

Pytanie 12: dotyczy Punktu 1.49 Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z dostępem serwisowym od strony załadunku i zabudową w 2 ściany ?

Odpowiedź nr 12 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje iż nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga by dostęp serwisowy był realizowany wyłącznie od frontu i tym samym nie dopuszcza przestrzeni serwisowej z boków sterylizatora. Dzięki czemu sterylizator można dosunąć do ściany lub umieścić obok inne urządzenie lub regał oszczędzając miejsce. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

 

 

Pytanie nr 13 z dnia 14.05.2019r.:

dotyczy Punktu 1.51 Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie systemu archiwizacji raportów w pamięci USB (pojemność około 10.000 cykli) lub z przesyłem raportów do komputera sieciowego (pojemność nieograniczona – liczona w milionach cykli)?

Odpowiedź nr 13 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie proponowanego rozwiązania systemu archiwizacji pracy sterylizatora na pamięci USB z pojemnością min. 10 000 cykli. Zamawiający informuje, że nie dysponuje siecią komputerową w miejscu instalacji sterylizatora. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie tj. zmienia Załącznik A do Formularza oferty - FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE ORAZ DODATKOWO PUNKTOWANE. Pozostałe zapisy SIWZ zostają bez zmian.

 

 

 

Pytanie nr 14 z dnia 14.05.2019r.:

dotyczy Punktu 1.52 Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane

Czy Zamawiający wymaga archiwizacji dokumentacji procesów na zewnętrznym PC, czy tylko zapewnienie, iż taka modyfikacja sterylizatora jest możliwa w przyszłości ?

Odpowiedź nr 14 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje iż wymaga wyposażenia sterylizatora w złącza RJ45, USB oraz RS celem umożliwienia ewentualnego podłączenia sterylizatora do sieci LAN lub bezpośredniego podłączenia komputera PC lub innych peryferiów np. skanera kodów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

 

 

Pytanie nr 15 z dnia 14.05.2019r.:

dotyczy Punktu 2 Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane

Czy Zamawiający wymaga jedynie zmiękczacza, czy również stacji RO o wydajności pokrywającej zapotrzebowanie sterylizatora na wodę użytą do wytwarzania pary procesowej?

Chcielibyśmy nadmienić, iż w punkcie 1.20 Zamawiający wymaga wytwornicy zasilanej wodą demineralizowaną.

Odpowiedź nr 15 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje, iż posiada dostępną w miejscu instalacji sterylizatora:

- wodę zdemineralizowaną o parametrach zgodnych z PN EN 285 na potrzebę wytwornicy pary,

- wodę zmiękczoną 9⁰dH (stopni niemieckich) na potrzebę wbudowanej pompy próżniowej.

Jednocześnie Zamawiający wymaga by twardość wody na potrzebę chłodzenia płaszcza nie przekraczała wartości 1⁰d (stopni niemieckich) -  stąd w wyposażeniu sterylizatora wymagany jest zmiękczacz. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

Pytanie nr 16 z dnia 14.05.2019r.:

dotyczy Punktu 3.3 Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane

Czy Zamawiający wymaga zmiękczacza jednokolumnowego, czy dwukolumnowego ?

Zmiękczacz dwukolumnowy zapewni ciągłą dostawę wody zmiękczonej, niezależnie od regeneracji.

Odpowiedź nr 16 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje iż dopuszcza zmiękczacz jedno i dwu kolumnowy. Zamawiający nie będzie prowadził pracy w trybie ciągłym. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

 

 

Pytanie nr 17 z dnia 14.05.2019r.:

dotyczy Punktu 3.5 Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane

Czy Zamawiający wymaga jedynie wody o twardości poniżej 1°dH ?

Uzdatnianie wody powinno w naszej opinii zapewnić wodę zgodną z wymogami określonymi w PN-EN-285.

Odpowiedź nr 17 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje, iż posiada dostępną w miejscu instalacji sterylizatora:

- wodę zdemineralizowaną o parametrach zgodnych z PN EN 285 na potrzebę wytwornicy pary,

- wodę zmiękczoną 9⁰dH (stopni niemieckich) na potrzebę wbudowanej pompy próżniowej.

Jednocześnie Zamawiający wymaga by twardość wody na potrzebę chłodzenia płaszcza nie przekraczała wartości 1⁰d (stopni niemieckich) -  stąd w wyposażeniu sterylizatora wymagany jest zmiękczacz.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

 

 

Pytanie nr 18 z dnia 14.05.2019r.:

dotyczy Punktu 5.1 i 5.3 Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane

Prosimy o udostępnienie rysunków technicznych pomieszczenia docelowego w celu oszacowania kosztów wykonania zabudowy, podłączenia do kanału wentylacyjnego oraz adaptacji systemu wentylacji.

Odpowiedź nr 18 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje dokładnymi rzutami pomieszczeń, dlatego też Zamawiający zorganizował spotkanie z Wykonawcami w dniu 13.05.2019r. o godz. 09:00, celem dokonania wizji lokalnej miejsca dostawy przedmiotu zamówienia. Jednocześnie informuje, iż zostanie zorganizowana jeszcze jedna wizja lokalna 20.05.2019r o godz. 9:00, celem dokonania wizji lokalnej miejsca dostawy przedmiotu zamówienia. Spotkanie wszystkich zainteresowanych odbędzie się przy Portierni Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, ul. Medyczna 9 w Krakowie.

 

 

 

Pytanie nr 19 z dnia 14.05.2019r.:

dotyczy Punktu 5.1 Funkcje, parametry techniczne i warunki dodatkowo punktowane

Czy zaoferowanie zewnętrznej drukarki A4 będzie punktowane zgodnie z zapisami tego kryterium?

Odpowiedź nr 19 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje, iż w  Załącznik A do Formularza oferty - FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE ORAZ DODATKOWO PUNKTOWANE w pkt 1.48 wymaga wbudowanej drukarki do wydruku protokołów.  Zamawiający informuje, iż zewnętrzna drukarka A4 nie będzie punktowana dodatkowo, zgodnie z pkt. 1.4 FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI DODATKOWO PUNKTOWANE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

 

 

Pytanie nr 20 z dnia 14.05.2019r.:

dotyczy terminu realizacji

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację dostawy w terminie do 26 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź nr 20 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydłużenie realizacji dostawy do 26 tygodni od daty podpisania umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

 

 

Pytanie nr 21 z dnia 14.05.2019r.:

dotyczy Punktu 1.7 Funkcje, parametry techniczne i warunki dodatkowo punktowane

Czy Zamawiający zaakceptuje pojemność komory 50 klatek klatek T3 +/- 4% ?

Odpowiedź nr 21 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zastosowanie mniejszej komory sterylizacyjnej. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

 

 

Pytanie nr 22 z dnia 14.05.2019r.:

Dotyczy ZAŁĄCZNIKA  A do Formularza oferty

FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE ORAZ DODATKOWO PUNKTOWANE

Dot. pkt. 1.19 - Czy zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o konstrukcji instalacji parowej (wytwornica pary, płaszcz, komora) oraz przebiegu procesu sterylizacji eliminującego wpływ ewentualnych gazów niekondensowalnych z wody zasilającej wytwornicę pary na proces sterylizacji, bez potrzeby dodatkowych przestarzałych systemów odgazowania wody ?

Odpowiedź nr 22 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody. Pytający w żaden sposób nie wyjaśnił w jaki sposób pozbywa się z instalacji ciśnieniowej gazów rozpuszczonych w wodzie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

 

 

Pytanie nr 23 z dnia 14.05.2019r.:

Dotyczy ZAŁĄCZNIKA  A do Formularza oferty

FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE ORAZ DODATKOWO PUNKTOWANE

Dot. pkt. 1.21 - Czy Zamawiający dopuści wytwornicę pary bez systemu automatycznego odmulania ?

W pkt. 1.20 Zamawiający wymaga zasilania wytwornicy pary wodą zdemineralizowaną zgodnie z PN EN 285, nie zachodzi więc konieczność posiadania przez sterylizator systemu automatycznego odmulania wytwornicy pary, ponieważ woda o parametrach zgodnych lub lepszych ze wskazaną normą nie pozostawia osadów koniecznych do automatycznego oczyszczania przez sterylizator. W praktyce system ten powoduje jedynie opróżnianie wytwornicy pary przed cyklami sterylizacyjnymi i podnosi cenę zakupu urządzenia.

Odpowiedź nr 23 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody. Żywotność sterylizatora parowego określa się na ok. 15 lat pracy. Zamawiający wymagając automatycznego systemu odmulania zabezpiecza instalację wytwornicy pary przed powstaniem wszelkich osadów w długiej perspektywie użytkowania.  Z informacji jakie Zamawiający posiada czyszczenie wewnątrz wytwornicy pary (zbiornik ciśnieniowy) jest usługą czasochłonną i kosztowną. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

 

 

Pytanie nr 24 z dnia 14.05.2019r.:

Dot. pkt. 1.32 - Czy Zamawiający dopuści panel kontrolny od strony załadowczej 
o przekątnej 5,7” ?

Odpowiedź nr 24 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dopuszczenie sterylizatora posiadającego panel kontrolny od strony załadowczej o przekątnej 5,7’’. Zamawiający uznaje zaproponowane rozwiązanie za mniej praktyczne w codziennym użytkowaniu sterylizatora. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

 

 

Pytanie nr 25 z dnia 14.05.2019r.:

Dot. pkt. 1.52 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające port RJ45, RS ale bez portu USB ?

Odpowiedź nr 25 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie sterylizatora bez portu USB jeżeli oferowany sterylizator zapewnia możliwość podłączenia do sieci LAN, podłączenia komputera PC lub bezpośredniego podłączenia drukarki – bez późniejszych modyfikacji i dopłat. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie
tj. zmienia Załącznik A do Formularza oferty - FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE
I WARUNKI WYMAGANE ORAZ DODATKOWO PUNKTOWANE. Pozostałe zapisy SIWZ zostają bez zmian.

 

 

 

Pytanie nr 26 z dnia 14.05.2019r.:

Dot. pkt. 5.2 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez zewnętrznego sygnalizatora dźwiękowo-wizualnego zakończenia procesu sterylizacyjnego a posiadające wbudowany sygnalizator dźwiękowy zakończenia procesu sterylizacji?

Odpowiedź nr 26 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dopuszczenie sterylizatora bez możliwości wyprowadzenia na zewnątrz sygnalizatora dźwiękowo-wizualnego zakończenia procesu sterylizacyjnego. Sygnalizator taki umieszczony np. na korytarzu w znacznym stopniu ułatwi organizację pracy w Zwierzętarni, dlatego jest to pozycja wymagana. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 27 z dnia 14.05.2019r.:

do projektu umowy

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 5 ust. 4 poprzez nadanie mu brzmienia:
„Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do naprawy przedmiotu umowy
w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki faksem lub e-mailem oraz do dokonania naprawy w terminie 3 dni roboczych od przystąpienia do naprawy, jeżeli wady ujawnią się w terminie określonym w ust. 1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z usunięciem usterki/awarii.” ?

Odpowiedź nr 27 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Powyższa zmiana jest niemożliwa gdyż w Zwierzętarni będzie funkcjonować tylko jeden sterylizator, dlatego każde wydłużenie naprawy będzie w znacznym stopniu utrudniać pracę jednostki.  Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w przedmiotowym zakresie.

 

 

 

Pytanie nr 28 z dnia 14.05.2019r.:

do projektu umowy

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 5 ust. 7 lit. b poprzez nadanie mu brzmienia:
„b) czas naprawy w okresie gwarancyjnym nie może przekroczyć 3 dni roboczych od przystąpienia do naprawy. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z usunięciem usterki/awarii, a w przypadku braku możliwości dokonania naprawy w powyższym terminie, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na czas naprawy zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż zamawiane.”

Odpowiedź nr 28 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Powyższa zmiana jest niemożliwa gdyż w Zwierzętarni będzie funkcjonować tylko jeden sterylizator, dlatego każde wydłużenie naprawy będzie w znacznym stopniu utrudniać pracę jednostki.  Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w przedmiotowym zakresie.

 

 

 

Pytanie nr 29 z dnia 14.05.2019r.:

do projektu umowy

Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 6 ust. 1 użytego określenia „opóźnienia” określeniem „zwłoki”?

Odpowiedź nr 29 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 6 ust. 1 umowy

 

Pytanie nr 30 z dnia 14.05.2019r.:

do projektu umowy

Paragraf  5 pkt.7 b   ( Gwarancja i rękojmia)

Prosimy o wykreślenie zapisu : „Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na czas naprawy zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż zamawiane”

Niemożliwym jest dostarczenie na czas naprawy tak dużego gabarytowo urządzenia
( produkowanego pod konkretne zamówienie) ze względu na czas konieczny do jego produkcji, transportu . Istotnym jest również  brak miejsca u Użytkownika- Zwierzętarnia) , następnie ze względu na czas  jego podłączenia i instalacji oraz  przeprowadzenia prób i uzyskania przez Urząd Dozoru Technicznego odbioru, celem możliwości użytkowania na czas naprawy.

Odpowiedź nr 30 z dnia 16.05.2019r.:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykreślenie zapisu.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść § 5 ust. 7 lit b) wzoru umowy, który w tej chwili otrzymuje następujące brzmienie:

„b) czas naprawy w okresie gwarancyjnym nie może przekroczyć 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia usterki/awarii faksem lub e-mailem. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z usunięciem usterki/awarii.”

 

 

 

Pytanie nr 31 z dnia 14.05.2019r.:

do projektu umowy

Informujemy, że brakuje pkt. 8 w par. 5 wzoru Umowy.

Odpowiedź nr 31 z dnia 16.05.2019r.:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany umowy w części § 5 ust. 9-16 umowy, w związku z czym otrzymuje ona następujące brzmienie:

„8. Serwis gwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne wykonywać będzie:

adres ..................................................................................................................................

tel./fax ...............................................................................................................................

e-mail .................................................................................................................................

9. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy lub jego elementu wolnego od wad.

10. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy nie ma wad, nie jest obciążony roszczeniami osób trzecich i jest zgodny oraz spełnia wszystkie obowiązujące normy prawne, bezpieczeństwa, przepisów polskich i UE.

11 W przypadku nieusunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w terminie wskazanym w ust. 8 w zakresie uprawnień gwarancyjnych  lub we wskazanym przez Zamawiającego terminie
w zakresie uprawnień z rękojmi, Zamawiający będzie uprawniony, bez upoważnienia sądowego, do wymiany wadliwej rzeczy na nową oraz powierzania usunięcia szkód spowodowanych wadami osobom trzecim, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę (wykonanie zastępcze), z jednoczesnym zachowaniem uprawnień do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z przysługującego mu wynagrodzenia.

12. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczeń z rękojmi i gwarancji także po upływie terminu określonego w ust. 1, jeżeli zgłaszał i reklamował wady i usterki przed upływem tych terminów.

13. Koszty realizacji obowiązków i działań organizacyjnych Wykonawcy określonych
w niniejszym paragrafie ponosi wyłącznie Wykonawca.

14. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z gwarancji Wykonawca dostarczył nowe urządzenie lub dokonał istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy nowego lub naprawionego. Zapis ten dotyczy również odpowiednio części lub elementu urządzenia. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego w skutek wady przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

15. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tegoż elementu na nowy. W przypadku gdy sumaryczny czas napraw przedmiotu umowy przekroczy trzy miesiące w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu umowy na nowy na własny koszt.”

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przedmiotowym postępowaniu:

 

- pkt 1.12 SIWZ Funkcje, parametry techniczne i warunki dodatkowo punktowane
ZAŁĄCZNIK A do Formularza oferty

jest:

1.12

Drzwi o napędzie elektrycznym zapewniający cichą pracę i ruch jednostajny w trakcie otwierania/zamykania. Automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania przeszkody na torze ich przesuwu. Drzwi po napotkaniu przeszkody zatrzymają się w miejscu.

 

powinno być:

1.12

Drzwi o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym zapewniające cichą pracę i ruch jednostajny w trakcie otwierania/zamykania. Automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania przeszkody na torze ich przesuwu. Drzwi po napotkaniu przeszkody zatrzymają się w miejscu.

 

 

- pkt 1.51 SIWZ Funkcje, parametry techniczne i warunki dodatkowo punktowane ZAŁĄCZNIK A do Formularza oferty

jest:

1.51

Wbudowany cyfrowy system archiwizujący pracę sterylizatora. System archiwizuje:

- raporty z pracy (z przeprowadzonych programów sterylizacyjnych – min. 100 cykli).

 

powinno być:

1.51

Wbudowany cyfrowy system archiwizujący pracę sterylizatora

System archiwizuje:

 - raporty z pracy (z przeprowadzonych programów sterylizacyjnych – min. 100 cykli) lub pamięć USB z pojemnością min. 10 000 cykli.

 

 

- pkt 1.52 SIWZ Funkcje, parametry techniczne i warunki dodatkowo punktowane ZAŁĄCZNIK A do Formularza oferty

jest:

1.52

Złącze RJ45, USB, RS - możliwość połączenia zewn. PC celem archiwizacji cyfrowej.

 

powinno być:

1.52

Złącze RJ45, RS - możliwość połączenia zewn. PC celem archiwizacji cyfrowej i/lub USB.

 

 

 

- Wzór umowy, § 5 ust. 7 lit b)

jest:

b) czas naprawy w okresie gwarancyjnym nie może przekroczyć 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia usterki/awarii faksem lub e-mailem. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z usunięciem usterki/awarii, a w przypadku braku możliwości dokonania naprawy w powyższym terminie, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na czas naprawy zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż zamawiane.

 

powinno być:

b) czas naprawy w okresie gwarancyjnym nie może przekroczyć 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia usterki/awarii faksem lub e-mailem. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z usunięciem usterki/awarii.

 

 

 

- Wzór umowy, § 5 ust. 9-16

jest:

9.         Serwis gwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne wykonywać będzie:

adres ..................................................................................................................................

tel./fax ...............................................................................................................................

e-mail .................................................................................................................................

10. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy lub jego elementu wolnego od wad.

11. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy nie ma wad, nie jest obciążony roszczeniami osób trzecich i jest zgodny oraz spełnia wszystkie obowiązujące normy prawne, bezpieczeństwa, przepisów polskich i UE.

12 W przypadku nieusunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w terminie wskazanym w ust. 8 w zakresie uprawnień gwarancyjnych  lub we wskazanym przez Zamawiającego terminie
w zakresie uprawnień z rękojmi, Zamawiający będzie uprawniony, bez upoważnienia sądowego, do wymiany wadliwej rzeczy na nową oraz powierzania usunięcia szkód spowodowanych wadami osobom trzecim, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę (wykonanie zastępcze), z jednoczesnym zachowaniem uprawnień do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z przysługującego mu wynagrodzenia.

13. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczeń z rękojmi i gwarancji także po upływie terminu określonego w ust. 1, jeżeli zgłaszał i reklamował wady i usterki przed upływem tych terminów.

14. Koszty realizacji obowiązków i działań organizacyjnych Wykonawcy określonych
w niniejszym paragrafie ponosi wyłącznie Wykonawca.

15. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z gwarancji Wykonawca dostarczył nowe urządzenie lub dokonał istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy nowego lub naprawionego. Zapis ten dotyczy również odpowiednio części lub elementu urządzenia. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego w skutek wady przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

16. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tegoż elementu na nowy. W przypadku gdy sumaryczny czas napraw przedmiotu umowy przekroczy trzy miesiące w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu umowy na nowy na własny koszt.

 

 

powinno być:

8. Serwis gwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne wykonywać będzie:

adres ..................................................................................................................................

tel./fax ...............................................................................................................................

e-mail .................................................................................................................................

9. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy lub jego elementu wolnego od wad.

10. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy nie ma wad, nie jest obciążony roszczeniami osób trzecich i jest zgodny oraz spełnia wszystkie obowiązujące normy prawne, bezpieczeństwa, przepisów polskich i UE.

11 W przypadku nieusunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w terminie wskazanym w ust. 8 w zakresie uprawnień gwarancyjnych  lub we wskazanym przez Zamawiającego terminie
w zakresie uprawnień z rękojmi, Zamawiający będzie uprawniony, bez upoważnienia sądowego, do wymiany wadliwej rzeczy na nową oraz powierzania usunięcia szkód spowodowanych wadami osobom trzecim, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę (wykonanie zastępcze), z jednoczesnym zachowaniem uprawnień do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z przysługującego mu wynagrodzenia.

12. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczeń z rękojmi i gwarancji także po upływie terminu określonego w ust. 1, jeżeli zgłaszał i reklamował wady i usterki przed upływem tych terminów.

13. Koszty realizacji obowiązków i działań organizacyjnych Wykonawcy określonych
w niniejszym paragrafie ponosi wyłącznie Wykonawca.

14. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z gwarancji Wykonawca dostarczył nowe urządzenie lub dokonał istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy nowego lub naprawionego. Zapis ten dotyczy również odpowiednio części lub elementu urządzenia. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego w skutek wady przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

15. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tegoż elementu na nowy. W przypadku gdy sumaryczny czas napraw przedmiotu umowy przekroczy trzy miesiące w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu umowy na nowy na własny koszt.

 

 

 

 

Ponadto informujemy, iż Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

 

„pkt. 11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, ppkt. 1, 3 oraz 6 SIWZ na następujące brzmienie:  

 1. Oferty należy składać w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM,
  ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pok. nr 247, do dnia 23.05.2019r. do godz. 10:00.

  3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11) 1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia:

  „Oferta w zakresie zakupu i dostawy sterylizatora parowego z wyposażeniem dla Zwierzętarni Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w Krakowie. Sprawa znak 141.2711.46.2019 - nie otwierać przed dniem 23.05.2019r. godz. 11:00.” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.

  6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w 23.05.2019r. o godzinie 11:00 w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pok.
  nr 245
  .

   

   

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ, stanowią jej integralną część i w ich wyniku zmienione zostało ogłoszenie o zamówieniu. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

   

  Na stronie internetowej Zamawiającego (www.dzp.cm-uj.krakow.pl) znajduje się:

  - Załącznik A do Formularza oferty – po zmianach z dnia 16.05.2019r.

  - Wzór Umowy – po zmianach z dnia 16.05.2019r.

  uwzględniający dokonane zmiany.

   

   


Powrót