Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.40.2019

Załącznik opublikowano: 2019-05-23

Sprawa znak: 141.2711.40.2019                                                                   Kraków, dnia 23.05.2019r.

Nr wew. pisma: 141.2711.40.2019/2

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia, ogłoszonego w BZP w dniu 17.05.2019r., pod numerem 549353-N-2019.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 4 z dnia 21.05.2019r.

Pytanie do umowy:

(§7 ust.3) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie ze wzorem umowy, kary naliczane są od zwłoki,  w związku z powyższym zadane pytanie jest bezzasadne. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Pytanie 5 z dnia 21.05.2019r.

Pytanie do umowy:

(§7 ust.3, pkt.3.1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO wynagrodzenia umownego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Pytanie 6 z dnia 21.05.2019r.

Pytanie do umowy:

(§7 ust.3, pkt.3.2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO wynagrodzenia umownego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Pytanie 7 z dnia 21.05.2019r.

Pytanie do umowy:

(§7 ust.3, pkt.3.3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary wartości wynagrodzenia umownego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Pytanie 8 z dnia 21.05.2019r.

Pytanie do umowy:

(§7 ust.3, pkt.3.3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO wynagrodzenia umownego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Pytanie 9 z dnia 21.05.2019r.

Pytanie do umowy:

Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami §5 ust. 3 projektu umowy Zamawiający będzie zgłaszał ewentualne reklamacje poprzez faks lub e-mail. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Pytanie 10 z dnia 21.05.2019r.

Dotyczy części 2 poz. 14, 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek pakowanych w pudełka po 100 końcówek w jednym pudełku, 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w części 2 pozycja nr 14 tj. końcówki uniwersalne do pipet automatycznych o pojemności max 1000ul bez filtra w pudełku; pozycja nr 15 tj. końcówki uniwersalne do pipet automatycznych o pojemności max 1000ul z filtrem  w pudełkach; pakowanie końcówek w pudełka po 100 szt. w jednym pudełku, 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym.

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ:

14

Końcówki uniwersalne do pipet automatycznych o pojemności max 1000ul bez filtra w pudełku

72 000szt.

Zamawiane końcówki o pojemności 1000ul:

*muszą być przezroczyste (mogą być zabarwione na niebiesko)
*muszą być bez filtra
*muszą być uniwersalne
*muszą być pakowane w pudełka (po 96 końcówek w 1 pudełku, w opakowaniu zbiorczym max 10 pudełek)  lub pakowane w pudełka (po 100 szt. końcówek w 1 pudełku, w opakowaniu zbiorczym max 10 pudełek)

15

Końcówki uniwersalne do pipet automatycznych o pojemności max 1000ul z filtrem  w pudełkach

72 000 szt.

Zamawiane końcówki o pojemności 1000ul:

*muszą być przezroczyste (mogą być zabarwione na niebiesko)
*muszą być z filtrem
*muszą być uniwersalne
*muszą być pakowane w pudełka (po 96 końcówek w 1 pudełku, w opakowaniu zbiorczym max 10 pudełek)  lub pakowane w pudełka (po 100 szt. końcówek w 1 pudełku, w opakowaniu zbiorczym max 10 pudełek)

 

Pytanie 11 z dnia 22.05.2019r.

Dotyczy części 2 poz. 5, 8, 11, 14

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, jakich końcówek oczekuje – sterylnych czy niesterylnych?

Odpowiedź:

Zamawiający w części 2 pozycja nr 5 tj. Końcówki uniwersalne do pipet automatycznych o pojemności max 20ul bez filtra w pudełku; pozycja nr 8 tj. Końcówki uniwersalne do pipet automatycznych o pojemności max 200ul bez filtra w pudełku; pozycja nr 11 tj. Końcówki uniwersalne do pipet automatycznych o pojemności 300ul bez filtra w pudełku; pozycja nr 14 tj. Końcówki uniwersalne do pipet automatycznych o pojemności max 1000ul bez filtra w pudełku; wymaga końcówek sterylnych. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SIWZ:

 

 

5

Końcówki uniwersalne do pipet automatycznych o pojemności max 20ul bez filtra w pudełku

33 600 szt.

Zamawiane końcówki o pojemności 20ul:

*muszą być przezroczyste (mogą być zabarwione na żółto)
*muszą być bez filtra
*muszą być uniwersalne
*muszą być pakowane w pudełka
 (po 96 końcówek  w 1 pudełku)
*muszą być pakowane w opakowania zbiorcze zawierające max. 10 pudełek
*muszą być sterylne

8

Końcówki uniwersalne do pipet automatycznych o pojemności max 200ul bez filtra w pudełku

33 600 szt.

Zamawiane końcówki o pojemności 200ul:

*muszą być przezroczyste (mogą być zabarwione na żółto)
*muszą być bez filtra
*muszą być uniwersalne
*muszą być pakowane w pudełka (po 96 końcówek w 1 pudełku, w opakowaniu zbiorczym max 10 pudełek)
*muszą być sterylne

11

Końcówki uniwersalne do pipet automatycznych o pojemności 300ul bez filtra w pudełku

38 400 szt.

Zamawiane końcówki o pojemności 300ul:

*muszą być przezroczyste (mogą być zabarwione na żółto)
*muszą być bez filtra
*muszą być uniwersalne
*muszą być pakowane w pudełka (po 96 końcówek w 1 pudełku, w opakowaniu zbiorczym max 10 pudełek)

*muszą być sterylne

14

Końcówki uniwersalne do pipet automatycznych o pojemności max 1000ul bez filtra w pudełku

72 000szt.

Zamawiane końcówki o pojemności 1000ul:

 

*muszą być przezroczyste (mogą być zabarwione na niebiesko)

*muszą być bez filtra

*muszą być uniwersalne

*muszą być pakowane w pudełka (po 96 końcówek w 1 pudełku, w opakowaniu zbiorczym max 10 pudełek)  lub pakowane w pudełka (po 100 szt. końcówek w 1 pudełku, w opakowaniu zbiorczym max 10 pudełek)
*muszą być sterylne

 

 

Pytanie 12 z dnia 22.05.2019r.

Dotyczy części 2 poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówek uniwersalnych pakowanych w pudełka po 100 sztuk, w 1 opakowaniu zbiorczym 10 pudełek.

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 10 z dnia 21.05.2019r. dopuścił w części 2 pozycja nr 14 tj. końcówki uniwersalne do pipet automatycznych o pojemności max 1000ul bez filtra w pudełku; pakowanie końcówek w pudełka po 100 szt. w jednym pudełku, w 1 opakowaniu zbiorczym 10 pudełek.

 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do treści SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

 


Powrót