Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sterylizatora parowego z wyposażeniem dla Zwierzętarni Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.46.2019

Załącznik opublikowano: 2019-07-05

Ogłoszenie nr 510137606-N-2019 z dnia 05-07-2019 r.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sterylizatora parowego z wyposażeniem dla Zwierzętarni Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w Krakowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 544888-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540096280-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 12700004000000, ul. Św. Anny  12, 31-008  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sterylizatora parowego z wyposażeniem dla Zwierzętarni Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w Krakowie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
141.2711.46.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sterylizatora parowego z wyposażeniem dla Zwierzętarni Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w Krakowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane zawiera Załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 3.1 Dostawę i transport przedmiotu zamówienia do Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, Zwierzętarni, ul. Medyczna 9, budynek F, poziom – 01 (przyziemie), pomieszczenie 02/22, 30-688 Kraków. 3.2 Wniesienie do wskazanego pokoju i sprawdzenie kompletności dostawy w obecności Użytkownika. 3.3 Dokonanie montażu, instalacji, uruchomienia, szkolenia i przeprowadzenia testów (zgodnie z zaleceniami producenta). 3.4 Przeprowadzenie 2 dniowego szkolenia u Użytkownika z zakresu obsługi i podstawowej konserwacji przedmiotu zamówienia (minimum 16 godzin zegarowych łącznie) dla 5 osób. W/w szkolenie Wykonawca przeprowadzi w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. 3.5 Podpisanie protokołu dostawy przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności Użytkownika i przedstawiciela Zamawiającego. 3.6 Dostarczenie wraz z dostawą przedmiotu zamówienia: a) karty gwarancyjnej, zgodnej z zapisami umowy, w języku polskim w wersji papierowej, b) instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej oraz instrukcji obsługi w języku angielskim w wersji elektronicznej, c) kompletu dokumentów wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U.nr 135 poz. 1269) celem rejestracji urządzenia w 2 egzemplarzach. W przypadku dostarczenia dokumentów, które nie pozwolą na odbiór przedmiotu umowy przez Urząd Dozoru Technicznego lub w przypadku braku dostarczenia kompletu dokumentów wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U.nr 135 poz. 1269) celem rejestracji urządzenia Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą. Umowę z Wykonawcą uznaje się za wykonaną dopiero po uzyskaniu zgody Urzędu Dozoru Technicznego na eksploatację przedmiotu umowy. 3.7 Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji * (licząc od daty podpisania protokołu odbioru) na sterylizator parowy z wyposażeniem. Gwarancja przez minimalny wymagany okres 24 miesięcy ma obejmować: 3.7.1 Sterylizator parowy, 3.7.2 Dodatkowe elementy wyposażenia, a w szczególności: a) zmiękczacz wody, b) kompresor, c) zabudowę ze stali nierdzewnej przestrzeni nad sterylizatorem do sufitu, d) wyciąg gorącego powietrza, e) sygnalizator zewnętrzny dźwiękowo-wizualny zakończenia procesu sterylizacyjnego wyprowadzony na odległość do 20 m od sterylizatora. * gwarancja dodatkowo punktowana na czas dłuższy od wymaganego minimalnego ma obejmować wyłącznie sterylizator parowy, zgodnie z pkt. 13) SIWZ* warunek dodatkowo punktowany. 3.8 Świadczenie przeglądów gwarancyjnych, konserwacji i kalibracji w miejscu użytkowania, minimum 2 (dwa) razy w każdym rozpoczętym roku gwarancji (jeden na pół roku), o ile producent nie wymaga częściej, w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem, przy czym ostatni przegląd gwarancyjny musi być przeprowadzony na 2 m-ce przed końcem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 3.9 Wykonawca w okresie gwarancyjnym musi zapewnić świadczenie serwisu gwarancyjnego przez producenta lub autoryzowany serwis producenta: a) czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od momentu zgłoszenia usterki/awarii faksem lub e-mailem, b) czas naprawy w okresie gwarancyjnym nie może przekroczyć 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia usterki/awarii faksem lub e-mailem. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z usunięciem usterki/awarii, a w przypadku braku możliwości dokonania naprawy w powyższym terminie, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na czas naprawy zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż zamawiane, c) wszelkie materiały zużywalne wystarczające na eksploatację sterylizatora w okresie gwarancji (przy założeniu pracy: 2000 cykli/sterylizator/rok), d) serwis w okresie gwarancyjnym zawiera koszty wszystkich części zamiennych wraz z materiałami eksploatacyjnymi według zaleceń producenta, m. in. filtry, uszczelki, uszczelki drzwi, smary, wkłady do odwadniaczy, sól do zmiękczacza wody itp. 4. Dostawa musi być zrealizowana w terminie do 16 tygodni, liczonych od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji. 5. Dostawa musi nastąpić w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 (za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych. 7. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku. 8. Oferowany przedmiot zamówienia musi: a) być oznakowany znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 155 z późn. zm.) lub ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 175 z późn. zm.) potwierdzającymi oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności). b) posiadać oświadczenie, że Wykonawca dla oferowanego sterylizatora parowego ma możliwość dostarczenia dokumentów wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U.nr 135 poz. 1269) celem rejestracji urządzenia. c) posiadać certyfikat zgodności/deklarację zgodności potwierdzającą spełnienie dyrektywy urządzeń ciśnieniowych PED. 9. Wykonawca doręczy fakturę do Zamawiającego zgodnie z deklaracją Wykonawcy w pkt .11 Formularza oferty. 10. W przypadku zmiany formy doręczania faktury w stosunku do treści oświadczeń złożonych w ofercie przetargowej Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia przedstawiciela Zmawiającego (przesłanej pisemnie, faxem lub e-mailem) w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed doręczeniem faktury. 11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki wymagane określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki wymagane na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy przedstawiające konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy oferowanego produktu oraz szczegółowego opisu jego konfiguracji, parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz warunków (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). 12. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny i funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do Formularza oferty, pozwalającego na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów i wyposażenia oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ. 13. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 14. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści. 15. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 16. Zamawiający organizuje spotkanie z Wykonawcami w dniu 13.05.2019r. o godz. 09:00, celem dokonania wizji lokalnej miejsca dostawy przedmiotu zamówienia. Spotkanie wszystkich zainteresowanych odbędzie się przy Portierni Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, ul. Medyczna 9 w Krakowie. 17. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33191110-9 - Autoklawy. 18. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 19. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.dzp.cm-uj.krakow.pl.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33191110-9
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 384160.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Poleczki 30
Kod pocztowy: 02-822
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 409027.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 409027.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 511350.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 


Powrót