Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.40.2019

Załącznik opublikowano: 2019-07-22

Kraków dnia 22.07.2019r.

 

Sprawa znak: 141.2711.40.2019

Pismo nr:141.2711.40.2019/20

 

Adresaci:

1. GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Starogard Gdański

e-mail: logistyka@genoplast.pl

2. PROFILAB s.c., Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiącek-Żychlińska, ul. Emaliowa 28

02-295 Warszawa, e-mail: profilab@profilab.com.pl

3. Diag – Med. Grażyna Konecka, ul. Modularna 11a, bud.H3, 02-238 Warszawa

e- mail: przetargi@diag-med.pl

4.. Polgen Sp. z o.o., sp. k, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, e-mail: iga_zabicka@polgen.com.pl, biuro@polgen.com.pl

5. Argenta Sp. Z o.o., Sp. k, ul. Polska 114, 60-401 Poznań, e-mail: biuro@argenta.com.pl

6. Equimed Hołda Lenk Trembecki Sp. Jawna, ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków, e-mail: krakow@equimed.com.pl

7. Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22A, 03 -902 Warszawa, e-mail: przetargi@thgeyer.pl

8. Biokom Systems M. Sidor, Sp. Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki

e-mail: info@biokom.com.pl

9. Biokom Sp. z o.o., sp. k, ul. Wspólna 3 , 05-090 Janki, e-mail: info@biokom.com.pl

10. Smartlab s.c. Izabela Bereza-Smagacz, Paulina Komorowska, Ul. Jana Pawła II 67, Zelków 32 -082 Bolechowice, e-mail : office@smart-lab.com.pl

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 549353-N-2019 z dnia 2019-05-17r.

 

         INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 I CZĘŚCI 3 PPRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: Th. Geyer Polska Sp. z o.o., Ul. Czeska 22A, 03 -902 Warszawa, cena brutto dla części 1: 92 032,14 zł. Jednocześnie jako najkorzystniejsza w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy Argenta Sp. z o.o., Sp. k, ul. Polska 114, 60-401 Poznań, cena brutto dla części 3: 7 188,48 zł

 

Uzasadnienie dla części 1:

Oferta nr firmy Th. Geyer Polska Sp. z o.o., Ul. Czeska 22A, 03 -902 Warszawa jest najkorzystniejsza, spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała w zakresie części 1: 100 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,0000 pkt.); Termin płatności faktur – 40% - (40,0000 pkt.)).

 

Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w części 1 zamówienia:

Oferta  firmy Argenta Sp. z o.o., Sp. K, ul. Polska 114 60-401 Poznań, spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała w zakresie części 1: 72,8809 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (32,8809 pkt.); Termin płatności – 40% - (40,0000 pkt.))

Oferta firmy Smartlab s.c. Izabela Bereza-Smagacz, Paulina Komorowska, ul. Jana Pawła II 67, Zelków 32 -082 Bolechowice spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała w zakresie części 1: 57,4934 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (57,4934  pkt.); Termin płatności – 40% - (0,0000 pkt.)).

Ponadto informujemy, iż oferta firmy GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Starogard Gdański podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, w  związku z  art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Uzasadniając decyzję o odrzuceniu oferty Zamawiający wskazuje, iż pismem z dnia 28.06.2019r. (nr. wew. pisma 141.2711.40.2019/8) wezwał Wykonawcę  do złożenia w zakresie części 1 (dla pozycji 2 probówki o nr kat. GP304WDR, 10 probówki o nr kat.615601/HKGPB173, dla pozycji 11 probówki o nr kat.620611/HKGPB174,), kart katalogowych lub wydruków ze stron internetowych lub innych dokumentów lub oświadczeń producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, których autentyczność musiała zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, potwierdzających spełnianie wymagań określonych w SIWZ dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia, wyszczególnionych w kolumnie „E – Minimalna jakość produktu wg specyfikacji”. Jednocześnie w związku z wątpliwościami Zamawiającego dotyczącymi zaoferowanej ceny oferty oraz jej istotnych części składowych, która wydała się rażąco niska w stosunku do wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przez Zamawiającego z należyta starannością przed wszczęciem postepowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 oraz rażąco niską ceną w stosunku od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert odpowiednio w odniesieniu do części 1 przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwał Wykonawcę na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy PZP, do złożenia wyjaśnień w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (w dniu 02.07.2019r.), złożył wymagane dokumenty, w których niemniej brakowało informacji, że zaoferowane w zakresie pozycji 2 (nr.kat.GP304WDR) -  probówki są wolne od DNA, w zakresie pozycji 10 (nr. kat.615601/HKGPB173) - probówki są wolne od DNA, inhibitorów reakcji PCR oraz że są niepirogenne, a także w zakresie pozycji 11 (nr kat.620611/HKGPB174) - probówki są wolne od DNA, inhibitorów reakcji PCR.

Ponadto Wykonawca w wyjaśnieniach z dnia 02.07.2019r. nie potwierdził jednoznacznie i wyczerpująco, iż cena zaproponowanej przez niego oferty w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia nie jest rażąco niska. 

W złożonych wyjaśnieniach Wykonawca nie określił szczegółowo elementów oferty mających wpływ na wysokość jej ceny, ani nie przedstawił żadnych dowodów oraz wyliczeń w tym aspekcie, odpowiednio do treści skierowanego wezwania. Ponadto Wykonawca nie ustosunkował się do kwestii dotyczących wyliczenia ceny, które Zamawiający wskazywał w wezwaniu tj. w szczególności:

1. przedstawienie obiektywnych czynników jakie miały wpływ na kalkulację i cenę ryczałtową oferty
z uwzględnieniem konieczności sukcesywnej dostawy przedmiotu zamówienia,

2.przedstawienie również szczegółowych wyliczeń z podaniem kosztów pracy, tj. zatrudnienia personelu, jego liczby przewidzianej do realizacji zamówienia, jak i jego wynagrodzeń, dla wszystkich osób jakie Wykonawca oddeleguje dla realizacji przedmiotowego zakresu zamówienia,

3.przedstawienie dokumentów lub oświadczeń zakupu produktów, bądź ofert, albo umów z podwykonawcami czy współpracownikami itp., które miały wpływ na kalkulację ceny oferty w poszczególnych zakresach i elementach zamówienia,

4.wyliczenie kosztów sprzętu, itp., związanych z wykonaniem zamówienia i niezbędnych do jego należytego wykonania,

5.wyliczenie i wskazanie zysku, jaki zakłada osiągnąć Wykonawca w wyniku realizacji niniejszego zamówienia.

W  konsekwencji Zamawiający nie był  w stanie ocenić realności rynkowej przedstawionej ceny i uznać, iż zaproponowana cena oferty nie jest rażąco niska.

 W związku z powyższym Zamawiający pismem z dnia 10.07.2019r. (nr. wew. pisma 141.2711.40.2019/17), wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających, że zaoferowane przez Wykonawcę w zakresie części 1 w pozycji 2 probówki są wolne od DNA, w pozycji 10 probówki są wolne od DNA, inhibitorów reakcji PCR oraz że są niepirogenne oraz w  pozycji 11 probówki są wolne od DNA, inhibitorów reakcji PCR.

Ponadto Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnień rozbieżności i jednoznacznego podania jaki jest numer katalogowy oferowanych przez Wykonawcę probówek w poz.2, a także ponownie wezwał Wykonawcę o doprecyzowanie i udzielenie szczegółowych oraz wyczerpujących informacji wraz z dowodami, że zaoferowana w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia cena oferty nie jest rażąco niska w stosunku do wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, ani od średniej arytmetycznej ofert.

Do wyznaczonego terminu, tj. do dnia 15.07.2019r. do godz. 14:00 Wykonawca nie przesłał uzupełnień i wyjaśnień odpowiednio do treści skierowanego wezwania.

W związku z  powyższym Zamawiający nie może potwierdzić, iż zaoferowane przez Wykonawcę w zakresie części 1 zamówienia  probówki w poz.2, 10, 11 spełniają minimalne wymagania Zamawiającego, określone w kolumnie „E – Minimalna jakość produktu wg specyfikacji”. Jednocześnie Wykonawca nie udowodnił, że cena oferty w zakresie części 1 nie jest rażąco niska ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz w stosunku od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Zdaniem Zamawiającego ponowne wezwanie do wyjaśnień i uzupełnień dokumentów ww. zakresie byłoby uznane za niedopuszczalne negocjacje dotyczące treści złożonej oferty i doprowadziły de facto do uzupełnienia oferty, co jest niedopuszczalne po upływie terminu składania i otwarcia ofert. Takie działanie doprowadziłoby również do naruszenia zasad wynikających między innymi z art. 7 ustawy Pzp, tj. złamania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Dlatego też, Zamawiający uznał iż bezsprzecznie zachodzą przesłanki do odrzucenia oferty wymienionego wyżej Wykonawcy na podstawie powołanych przepisów, tj. art. 89 ust. 1 pkt 2) i 4) ustawy, w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, a podjęta decyzja jest obligatoryjna i w pełni uzasadniona.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie faktyczne i prawne uznać należy, iż Zamawiający zobowiązany był do odrzucenia oferty firmy GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Starogard Gdański, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 postępowania.

 

Zawiadamiamy również, iż oferta firmy Equimed Hołda Lenk Trembecki Sp. Jawna, ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia w pozycji 3 wymagał probówek typu eppendorf o pojemności w przedziale 0,5ml-0,6ml z płaskim wieczkiem,  bezbarwnych. Wykonawca zaoferował produkt o nr kat. 72.737.002 producenta SARSTEDT. Z wiedzy Zamawiającego wynika, iż zaoferowane przez Wykonawcę probówki typu eppendorf o nr kat. 72.737.002 mają pojemność 0,2 ml. W związku z tym, Wykonawca zaoferował w pozycji 3 produkt niezgodny z SIWZ. tj. o pojemności innej niż wskazana przez Zamawiającego w kolumnie „E – Minimalna jakość produktu wg specyfikacji”, tj. 0,5ml-0,6ml.

Ponadto, Zamawiający w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia w pozycji 4 wymagał probówek typu eppendorf o pojemności w przedziale 1,5ml-1,6ml z płaskim wieczkiem, bezbarwnych. Natomiast Wykonawca zaoferował produkt o nr kat. 72.695.400 producenta SARSTEDT.  Z wiedzy Zamawiającego wynika, iż zaoferowane przez Wykonawcę probówki typu eppendorf o nr kat. 72.695.400 mają pojemność 2ml. W związku z tym, Wykonawca zaoferował produkt niezgodny z SIWZ tj. o pojemności innej niż wskazana przez Zamawiającego w kolumnie „E – Minimalna jakość produktu wg specyfikacji”, tj. 1,5ml-1,6ml.

W związku z powyższym, iż zaoferowane przez firmę Equimed Hołda Lenk Trembecki Sp. Jawna, ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków, probówki w pozycjach 3 i pozycji 4  w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia nie spełniają minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w kolumnie „E – Minimalna jakość produktu wg specyfikacji”, oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie faktyczne i prawne uznać należy, iż Zamawiający zobowiązany był do odrzucenia oferty firmy Equimed Hołda Lenk Trembecki Sp. Jawna, ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie części 1 postępowania.

 

Informujemay także, iż oferta firmy  Biokom Systems M. Sidor, Sp. Jawna , Ul. Wspólna 3 , 05-090 Janki podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W swojej ofercie w  załączniku A  do Formularza oferty – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty (część 1) w pozycji 9 w kolumnie „F  - Wielkość opakowania”, Wykonawca zaoferował probówki typu eppendorf firmy Biosigma w opakowaniu wielkości 108.

Na stronie internetowej firmy Biosigma, Zamawiający znalazł  informacje, że probówki typu eppendorf zaoferowane przez Wykonawcę w pozycji 9 (nr kat. CL05.001.0500 ), pakowane są po 500 sztuk, a nie po 108 sztuk jak zaoferował Wykonawca.

W związku z powyższym, Zamawiający wezwał Wykonawcę pismem z dnia 28.06.2019 (nr. wew. pisma 141.2711.40.2019/10), do wyjaśnienia rozbieżności i jednoznacznego podania ile probówek mieści się w jednym opakowaniu zbiorczym w zakresie pozycji 9.

Wykonawca pismem z dnia 04.07.2019r. wyjaśnił, iż popełnił błąd, polegający na zamianie wartości w sąsiadujących koło siebie kolumnach „F’ i „G”.  Wykonawca błędnie wpisał wielkość opakowania w kolumnie, w której Zamawiający wymagał podania ilości sztuk tj. w kolumnie „F – wielkość opakowania” wpisał błędnie wartość: 108, natomiast w kolumnie „G- ilość zaoferowanych opakowań” wpisał wartość: 500. I wycenił jedno opakowanie na kwotę: 8,14zł.

Jednocześnie Wykonawca wyjaśnił, iż zaoferowane w pozycji 9 probówki pakowane są w opakowanie jednostkowe po 500 sztuk i podał nową cenę jednostkową opakowania w kwocie netto 37,6851 zł netto, co jest niedopuszczalne po otwarciu ofert. 

W ocenie Zamawiającego treść oferty i złożone wyjaśnienia potwierdzają, iż Wykonawca złożył ofertę, której treść nie odpowiada treści specyfikacji w aspekcie oferowanego przedmiotu zamówienia w odniesieniu do wymaganej ilości oraz sposobu pakowania produktu.

Zdaniem Zamawiającego podanie nowej ceny jednostkowej netto za 1 opakowanie zaoferowanych w pozycji 9 probówek typu eppendorf dyskwalifikuje ofertę Wykonawcy, gdyż Wykonawca ten zmienia treść oferty, a zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp „ niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczącej złożonej oferty oraz (…..) dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.”

Ponadto zdaniem Zamawiającego zmiana kwoty netto w powyższym zakresie jest niedopuszczalna po upływie terminu składania i otwarcia ofert. Takie działanie doprowadziłoby również do naruszenia zasad wynikających między innymi z art. 7 ustawy Pzp, tj. złamania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Dlatego też, Zamawiający uznał iż bezsprzecznie zachodzą przesłanki do odrzucenia oferty wymienionego wyżej Wykonawcy na podstawie powołanych przepisów, tj. art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy, a podjęta decyzja jest obligatoryjna i w pełni uzasadniona.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie faktyczne i prawne uznać należy, iż Zamawiający zobowiązany był do odrzucenia oferty firmy Biokom Systems M. Sidor, Sp. Jawna , Ul. Wspólna 3, 05-090 Janki, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie części 1 postępowania.

 

Uzasadnienie dla części 3:

Oferta nr firmy Argenta Sp. z o.o., Sp. k, ul. Polska 114, 60-401 Poznań jest najkorzystniejsza, spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała w zakresie części 3: 100pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,0000 pkt.); Termin płatności faktur – 40% - (40,0000 pkt.)).

 

Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w części 3 zamówienia:

Oferta firmy GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Starogard Gdański spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała w zakresie części 3: 98,7294 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (58,7294 pkt.); Termin płatności – 40% - (40,0000 pkt.)).

Oferta Firmy PROFILAB s.c., Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiącek-Żychlińska, ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała w zakresie części 3: 95,4666 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (55,4666 pkt.); Termin płatności – 40% - (40,0000 pkt.)).

Oferta Firmy DIAG-MED., Grażyna Konecka, Ul. Modularna 11a, bud. H3, 02-238 Warszawa, spełnia  wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała w zakresie części 3: 58,8161 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (18,8161 pkt); Termin płatności – 40% - (40,0000 pkt)).

Oferta Firmy Biokom Systems M. Sidor, Sp. Jawna , ul. Wspólna 3 , 05-090 Janki spełnia  wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała w zakresie części 3: 81,2732 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (41,2732 pkt.); Termin płatności – 40% - (40,0000 pkt.)).

Oferta Firmy Smartlab s.c. Izabela Bereza-Smagacz, Paulina Komorowska, ul.Jana Pawła II 67, Zelków 32 -082 Bolechowice spełnia  wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała w zakresie części 3:  51,9492 pkt.  (kryterium: cena oferty brutto – 60% (51,9492 pkt.); Termin płatności – 40% - (0,0000 pkt.)).

 

Zamawiający informuje również, iż oferta firmy Equimed Hołda Lenk Trembecki Sp. Jawna, ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wskazuje, iż pismem z dnia 28.06.2019r. (nr. wew. pisma 141.2711.40.2019/6), wezwał Wykonawcę  do złożenia w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia dla pozycji 1 kart katalogowych lub wydruków ze stron internetowych lub innych dokumentów lub oświadczeń producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, których autentyczność musiała zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, potwierdzających spełnianie wymagań określonych w SIWZ dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia, w kolumnie „D – Minimalna jakość produktu wg specyfikacji.”

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (w dniu 02.07.2019), złożył wymagane dokumenty dla zaoferowanego przez siebie produktu w pozycji 1:  Szalki Petriego (nr. kat. 29162) producenta „FL-MEDICAL”, tj. kartę katalogową w języku angielskim oraz dokument w języku polskim, który w ocenie Zamawiającego nie był tłumaczeniem przesłanej karty katalogowej. W związku z tym Zamawiający wezwał Wykonawcę pismem z dnia 10.07.2019r. (nr. wew. pisma 141.2711.40.2019/16) do uzupełnienia tłumaczenia nadesłanego dokumentu lub do uzupełnienia dokumentów w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego w dniu 12.07.2019r. przesłał kartę katalogową w języku polskim dla zaoferowanego produktu w pozycji 1 (nr. kat. 29162) producenta „FL-MEDICAL”, z którego której wynikało, iż zaoferowane Szalki Petriego są wentylowane. Natomiast z karty katalogowej w języku angielskim producenta „FL-MEDICAL” jednoznacznie wynikało, iż zaoferowane przez Wykonawcę Szalki Petriego (nr. kat. 29162), nie są wentylowane. Dlatego też Zamawiający pismem z dnia 15.07.2019r. (nr. wew. pisma 141.2711.40.2019/19), wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia powyższych rozbieżności i podania czy zaoferowany produkt jest wentylowany.

Wykonawca w wyjaśnieniach z dnia 17.07.2019r. napisał : „(…)  Wykonawca w formularzu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty dokonał omyłki pisarskiej wpisując numer katalogowy 29162. Prawidłowy numer katalogowy zaoferowanej szalki Petriego PS śr. 90mm sterylnej z wentylacją to 29062 (…)” oraz w celu potwierdzenia omyłki dołączył kartę katalogową w języku angielskim dla produktu o nr. katalogowym  29062.

W związku z tym, że obie wyżej wymienione przez Wykonawcę szalki Petriego występują na rynku zdaniem Zamawiającego nie można traktować tego jako omyłki pisarskiej lub innej, gdyż jest to błąd Wykonawcy, a ewentualne jego poprawienie prowadziłoby do faktycznej zmiany treści oferty.

Taka czynność zmieniająca zaoferowany przedmiot zamówienia jest niezgodna z ustawą Pzp, po upływie terminu składania i otwarcia ofert. Takie działanie doprowadziłoby również do naruszenia zasad wynikających między innymi z art. 7 ustawy Pzp, tj. złamania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Mając na uwadze powyższe  oraz stan faktyczny w przedmiotowej sprawie, tj. brak zgodności treści oferty złożonej przez wskazanego Wykonawcę z zapisami SIWZ dowodzi bezsprzecznie, iż decyzja Zamawiającego jest w pełni uzasadniona. Dlatego też, Zamawiający zobowiązany był do odrzucenia oferty firmy Equimed Hołda Lenk Trembecki Sp. Jawna, ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków w oparciu o przywołaną podstawę prawną wynikającą z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP.

 

Ponadto informuje, iż oferta firmy Polgen Sp. z o.o., sp. k, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający pismem z dnia 28.06.2019r. (nr. wew. pisma 141.2711.40.2019/11), wezwał Wykonawcę  do złożenia w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia dla  pozycji 1 kart katalogowych lub wydruków ze stron internetowych lub innych dokumentów lub oświadczeń producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, których autentyczność musiała zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, potwierdzających spełnianie wymagań określonych w SIWZ dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia, w kolumnie „D – Minimalna jakość produktu wg specyfikacji.”

Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego w dniu 04.07.2019r. przesłał kartę katalogową dla zaoferowanego produktu (nr. kat. 93100) producenta „TPP”, z której wynikało, iż zaoferowane szalki Petriego nie spełniają wymagań określonych  przez Zamawiającego w kolumnie „D – Minimalna jakość produktu wg specyfikacji”, tj. mają średnicę 90 mm +/- 1 mm. Z nadesłanej przez Wykonawcę karty wynikało, iż oferowane szalki w poz. 1 (nr. kat. 3100) mają średnicę 87 mm.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie faktyczne i prawne Zamawiający zobowiązany był do odrzucenia oferty firmy Polgen Sp. z o.o., sp. k, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź na podstawie art. 89 ust. 2 pkt.  ustawy Pzp, tzn. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, odpowiednio w odniesieniu do części 1 i części 3 przedmiotu zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowy mogą zostać zawarte po upływie 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 i 3 przedmiotu zamówienia.

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.

 

 


Powrót