Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw projektorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.52.2019

Załącznik opublikowano: 2019-07-26

Ogłoszenie nr 510155242-N-2019 z dnia 26-07-2019 r.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw projektorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562447-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 12700004000000, ul. Św. Anny  12, 31-008  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw projektorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
141.2711.52.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw projektorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. 1.1 Zakres rzeczowy objęty formularzem cenowym jest największym, możliwym zakresem przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku A do formularza oferty (formularzu cenowym) ilości zamawianych projektorów są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego. Zamawiający zapewnia zakup projektorów na poziomie minimum 50% wartości wynagrodzenia umownego, nie zrealizowanie pozostałej części wartości przedmiotu umowy nie będzie stanowiło podstaw do zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu. Zakres zamówienia obejmuje zakup, opakowanie, dostawę przedmiotu zamówienia, wyładunek, wniesienie do wskazanego pokoju, sprawdzenie kompletności dostawy i podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności Użytkownika i Zamawiającego protokołu dostawy sprzętu (załącznik 3 do wzoru umowy) oraz świadczenie usług gwarancyjnych, zwanych dalej usługami. 1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający konfigurację, parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, zawiera Załącznik B do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ. 1.3 Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe projektory, według poniższego ogólnego wykazu rodzajów i ilości wyposażenia składającego się na przedmiot zamówienia: 1.3.1 Projektor P1 – 17 szt., 1.3.2 Projektor P2 – 13 szt., 1.3.3 Projektor P3 – 5 szt. 1.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.6 Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r. musi posiadać pakiet usług gwarancyjnych i wsparcie techniczne producenta obejmujące użytkowników z obszaru RP. 1.7 Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 155) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności) dla: 1.7.1 Projektorów P1; 1.7.2 Projektorów P2; 1.7.3 Projektorów P3. 1.8 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1.8.1 Zapewnienie możliwości składania sukcesywnych zamówień, które będą składane w zależności od potrzeb: za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną ze wskazaniem miejsca dostawy sprzętu, tj. nazwy jednostki organizacyjnej UJ CM, adresu i nr pokoju (Użytkownika). Zamówienia będą składane od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 a Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia odbioru zamówienia (odpowiednio: faksem lub drogą mailową). 1.8.2 Zobowiązanie Wykonawcy do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 1.8.3 Dostawy muszą być realizowane w terminie do 10 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia w godzinach od 9:00 do 13:00. 1.8.4 Sukcesywne dostawy sprzętu wraz z transportem i opakowaniem do jednostek organizacyjnych UJ CM. Wykaz jednostek, do których ma być dostarczany przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 2 do wzoru umowy. 1.8.5 Wniesienie sprzętu do wskazanego pokoju oraz sprawdzenie kompletności dostawy i podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności Użytkownika i Zamawiającego protokołu dostawy sprzętu. 1.8.6 Udzielenie gwarancji jakości oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego (zgodnie z zapisami załącznika B do Formularza oferty). 1.8.7 Dostarczenie wraz z dostawą projektorów: a) karty gwarancyjne w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej (jednoznacznie potwierdzające warunki serwisowe wymagane przez Zamawiającego i zaoferowane przez Wykonawcę) lub elektronicznej (możliwość sprawdzenia on-line na stronie producenta wpisując odpowiedni nr seryjny urządzenia, w razie braku informacji na temat trybu świadczeń serwisu gwarancyjnego pierwszeństwo mają zapisy zawarte w umowie). b) instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub elektronicznej. c) płyty CD lub DVD z oprogramowaniem urządzeniowym. 1.8.8 Udzielenie gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 13) SIWZ. 1.9 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 1.10 Zamawiający dopuszcza zmiany sprzętu wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia w zakresie modelu oferowanego sprzętu w przypadku, gdy produkcja danego modelu została zawieszona lub został on wycofany z dystrybucji i zostanie zastąpiony innym o parametrach co najmniej takich samych jak model oferowany lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę nie wyższą niż podana w ofercie pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od dnia 08.08.2019r., lub do wyczerpania jej wartości, jeśli nastąpi to przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do wcześniejszego rozpoczęcia wykonywania umowy przez niego w przypadku wygaśnięcia uprzedniej umowy na sukcesywną dostawę projektorów dla jednostek organizacyjnych UJ CM. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o zmianie terminu wykonania umowy na 7 dni roboczych przed wszczęciem realizacji umowy. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny lub funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik B do Formularza oferty. 4. Wykonawca musi zaoferować okres gwarancji i rękojmi dla całości przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem pkt. 13) SIWZ. Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy projektorów. Gwarancja i rękojmia obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie wliczoną w cenę oferty, naprawy wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym i rękojmi realizowane w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści. 7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38652100-1
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 113128.97
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Zakłady Naukowo-Techniczne Proteko Sp. z o.o.
Email wykonawcy: proteko@proteko.pl
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 37A
Kod pocztowy: 30-011
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 82418.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 82418.61
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 87434.55
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Powrót