Załącznik do ogłoszenia


Wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy podstawowej nr 141.2711.33.2018 z dnia 9 października 2018r. pn. „Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Medycznej 7 w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie”. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Załącznik opublikowano: 2019-07-29


Ogłoszenie nr 510156809-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy podstawowej nr 141.2711.33.2018 z dnia 9 października 2018r. pn. „Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Medycznej 7 w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550116152-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 12700004000000, ul. Św. Anny  12, 31-008  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy podstawowej nr 141.2711.33.2018 z dnia 9 października 2018r. pn. „Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Medycznej 7 w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
141.2711.51.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy podstawowej nr 141.2711.33.2018 z dnia 9 października 2018r. pn. „Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Medycznej 7 w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie”. 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych (branża budowlana, branża elektryczna), objęcie rękojmią i gwarancją całości przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy opisany dokumentacji technicznej, STWiOR, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a przedstawiony w załączniku 1 do S. 4. Podstawą do sporządzenia oferty i jej wyceny jest dokumentacja techniczna, STWiOR oraz S. Zamawiający wskazuje również, iż wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, tj. określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cech materiałów, produktów lub usług, odpowiadających przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego, znajduje się w S. 5. Zamawiający zaznacza, iż integralną częścią niniejszego zaproszenia jest dokumentacja postępowania dotycząca zamówienia podstawowego nr 141.2711.33.2018, w szczególności SIWZ z załącznikami i oferta Wykonawcy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV: 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: 141.2711.51.2019
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 199902.86
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Re-Bau sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 19
Kod pocztowy: 30-150
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 244680.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 244680.87
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 244680.87
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy podstawowej nr 141.2711.33.2018 z dnia 9 października 2018r. pn. „Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Medycznej 7 w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie”. Zamówienie powtarzające jest następstwem wcześniej udzielonego zamówienia podstawowego, gdyż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy 141.2711.33.2018, zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 12.05.2018r. pod nr 2018/S 090-201192, jak i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 09.05.2018r. i jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień podobnych, polegających na powtórzeniu określonego zakresu robót budowlanych. Zakres prac mających być przedmiotem zamówienia powtarzającego obejmuje roboty przewidziane w opisie zamówień powtarzających się wskazanym w zamówieniu podstawowym. Ustawa stanowi, iż w trybie zamówienia z wolnej ręki można zawrzeć umowę między innymi w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W niniejszym przypadku, Zamawiający w treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu przewidział możliwość udzielenia zamówień podobnych, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia podstawowego zamówienia publicznego, może udzielić wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień stanowiących przedmiot umowy na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego., w zakresie objętym przedmiotem zamówienia podstawowego. W przedmiotowym przypadku zamówienie powtarzające jest udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, gdyż umowę w zakresie zamówienia podstawowego zawarto w dniu 09.10.2018r. Ponadto zamówienie powtarzające się nie przekracza łącznie zakładanych 20% procent wartości zamówienia podstawowego, gdyż wartość zamówienia podstawowego wynosi 34.114.500,00 zł brutto, tak więc 20% wartości zamówienia podstawowego wynosi kwotę 6.822.900,00 zł brutto. Przy tym zamówienie jest udzielane temu samemu Wykonawcy, na rzecz którego udzielono zamówienia podstawowego, tj. Firmie: Re - Bau Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138514, NIP 679-14-18-790, REGON 351097648. Przedstawione powyżej okoliczności wyczerpują przesłanki do udzielenia zamówienia powtarzającego w trybie zamówienia z wolnej ręki, wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Istniejące uwarunkowania, jak obowiązująca w tym zakresie regulacja wynikająca z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzą do jednoznacznego wniosku, że wykonanie robót powtarzających się jest możliwie i zasadne, a przy tym należy je powierzyć dotychczasowemu Wykonawcy umowy. Uwzględniając przedstawione argumenty i okoliczności faktyczne oraz prawne uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zauważyć należy, iż zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, w tym przypadku, w oparciu o powołaną podstawę prawną, może nastąpić w określonych ustawą szczególnych okolicznościach przy spełnieniu stosownych przesłanek, których wystąpienie w niniejszym przypadku zostało wykazane. Dodać należy, iż zastosowanie w niniejszym przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki w żadnej mierze nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i pełnego dostępu do zamówienia, gdyż z opisanych wyżej przyczyn oraz przedstawionych okoliczności jednoznacznie wynika, iż istnieje uzasadniona możliwość udzielenia zamówienia powtarzającego wskazanemu Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione.


Powrót