Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących wymiany rozdzielni głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej nr 33672 przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Nr sprawy 141.2711.62.2019

Załącznik opublikowano: 2019-08-19

Sprawa znak: 141.2711.62.2019                                                                                                  Kraków, dnia 19.08.2019r.

Nr wew. pisma: 141.2711.62.2019/2                                                                                         

według rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących wymiany rozdzielni głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej nr 33672 przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Ogłoszenie nr 580985-N-2019 z dnia 2019-08-07 r.

                                                                                                                                                                                    

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

I. Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1        

Prosimy o podanie liczby i mocy agregatów przewidzianych do wykonania zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż do realizacji zadania potrzebny będzie jeden agregat prądotwórczy
o mocy nie mniejszej niż 250kVA - 1 szt.

 

Pytanie nr 2
Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu wykonania instalacji, czy ma być wykonana podtynkowo czy natynkowo?

Rzutuje to na odtworzenie tynków po wykonaniu bruzd.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że instalacja w pomieszczeniu rozdzielni ma być wykonana w sposób natynkowy, bez wykuwania bruzd i zatynkowania.

Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej jest pomieszczeniem technicznym obiektu.

 

Pytanie nr 3

Prosimy o odpowiedź na temat opraw oświetleniowych, czy maja być wykonane jako zwieszane? Czy na profilach?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że oprawy w pomieszczeniu mają być montowane jako zwieszane.

Pytanie nr 4

W SIZWZ w pkt. 3 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) jak również w SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT nie pojawia informacja o wykonaniu  Systemu Monitorowania Rozdzielnicy zawartego w OPISIE TECZNICZNYM. System nie pojawia się również w Przedmiarze Robót.  Prosimy informację czy Systemu Monitorowania Rozdzielnicy występujący w Opisie Technicznym jest elementem przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający potwierdza, że system monitorowania rozdzielnicy jest elementem przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie nr 5

Jeżeli System Monitorowania Rozdzielnicy jest również przedmiotem Zamówienia proszę o wyjaśnienie zakresu Systemu :

2.1. czy dotyczy wyłącznie wskazanych na schemacie EL-4.1. zabezpieczeń wyłączników czy jak w Opisie Przedmiotu Zamówienia (pkt. VII) ma obejmować wbudowane sterowniki do wszystkich mierników, analizatorów sieci, zabezpieczeń i sterowników zainstalowanych na obiekcie oraz umożliwiać monotorowanie energii elektrycznej i innych mediów. Proszę o wskazanie ilości pozostałych urządzeń wraz z typami oraz ich lokalizacją na obiekcie.

Odpowiedź:

System monitorowania rozdzielnicy dotyczy wyłącznie wskazanych na schemacie EL -4.1 zabezpieczeń wyłączników.

2.2.

Proszę wydanie projektu prowadzenia przewodów komunikacji z rozdzielnicy RGnN do stanowiska komputerowego Zamawiającego.

Odpowiedź:

Doprowadzenie przewodów komunikacji do rozdzielnicy RGnN nie leży po stronie Wykonawcy lecz jest w gestii Zamawiającego.

Proszę o doprecyzowanie czy w zakresie Zamówienia jest dostawa stanowiska komputerowego wymaganego przez System Monitorowania Rozdzielnicy

Odpowiedź:

Dostawa stanowiska komputerowego nie jest elementem zamówienia, system monitorowania rozdzielnicy zainstalowany ma być na posiadanym przez Zamawiającego komputerze.

2.3.

W Opisie Technicznym w pkt. 4.2. pojawia się z kolei nazewnictwo „System Monitoringu układu zasilania" a nie jak Opisie Przedmiotu Zamówienia „System Monitorowania Rozdzielnicy"

Odpowiedź:

Właściwa nazwa to „System Monitorowania Rozdzielnicy”.

W Opisie Technicznym w pkt. 4.2.2 wskazuje się jako zakres wymaganych prac dla uczelnianego systemu monitorowania m.in.

„-dostawa i montaż analizatorów sieci oraz stosownych modułów"

Proszę o wskazanie typów i ilości oraz miejsca ich montażu. Proszę o udostępnienie dokumentacji dla tego zadania.

„- montaż i podłączenie dodatkowych istniejących mierników oraz przekładników pomiarowych"

Proszę o wskazanie ilości oraz loakizacji tych mierników oraz miejsc montażu

„- dostawa dodatkowych licencji na rozbudowę oprogramowania"

Proszę o wskazanie liczby dodatkowych licencji, nazwy oprogramowania „uczelnianego systemu monitorowania", producenta oraz firmy/osoby serwisującej aktualnie „uczelniany system monitorowania"

„- uruchomienie systemu zgodnie z wymaganiami Inwestora"

Proszę o sprecyzowanie wymagań Inwestora.

Proszę o wyjaśnienie co jest przedmiotem Zamówienia:

- „System Monitorowania Rozdzielnicy" ?

- „System Monitoringu układu zasilania"?

- rozbudowa i dodatkowe licencje do „dla uczelnianego systemu monitorowania"?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że:

- zakresem zamówienia jest między innymi możliwość prowadzenia analizy parametrów rozdzielnicy RGnN zgodnie ze schematem rys. EL- 4.1

- elementy wskazane w Opisie Technicznym w pkt. 4.2.2 zostały umieszczone omyłkowo i nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia

- przedmiotem zamówienia jest  „System Monitorowania Rozdzielnicy”.

 

Pytanie nr 6

W OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w pkt.3 Zamawiający wskazuje, że z rozdzielnicy głównej zostanie wyprowadzone zasilanie do tablic piętrowych i komputerowych, rozdzielnic TSA, TSB oraz urządzeń technologii budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zapis ten został umieszczony omyłkowo – Zamawiający nie przewiduje wyprowadzania dodatkowych zasilań z RGnN.

Z kolei pkt. 3.5 dokumentacji technicznej mówi:

„Wewnętrzne linie zasilające (odpływy realizowane bezpośrednio z rozdzielnic głównych niskiego napięcia) pozostają bez zmian.".

Wobec powyższego proszę o informację czy zakresie Zamówienia jest wykonanie jakichkolwiek WLZ-tów lub wskazanie których. Proszę o przedstawienie dokumentacji technicznej dla tego zakresu

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie jakichkolwiek dodatkowych WLZ-tów. Zamawiający przewiduje jedynie podłączenie istniejących WLZ-tów do nowej rozdzielni.

Pytanie nr 7

Zamawiający przewiduje montaż w pomieszczeniu rozdzielni RGnN dwóch układów kompensacji mocy biernej. Z uwagi na mocno ograniczone miejsce w pomieszczeniu rozdzielni (według planu zawartego w projekcie) prosimy o określenie docelowej lokalizacji wspomnianych urządzeń i wydanie projektu prowadzenia tras kablowych do zasilenia baterii.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający przewiduje lokalizację układów kompensacji mocy biernej w pomieszczeniu RGnN w miejscu przewidzianym na rys. EL-5.1 do umieszczeniu sprzętu BHP i p.poż oraz rozdzielni TPS. Sprzęt BHP i p.poż oraz TPS zostaną rozlokowane wg ustaleń z inspektorem nadzoru podczas realizacji robót.

 

Pytanie nr 8

Według planu pomieszczenia rozdzielni głównej RGnN w miejscu istniejącej skrzynki żeliwnej o nazwie ROZ ma znajdować się sprzęt BHP i P.POŻ. Czy w związku z tym skrzynka ta ma być zdemontowana czy przeniesiona?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Skrzynka ROZ (żeliwna) zostanie zdemontowania a obwody z niej zasilane przewidziane są do wpięcia do RGnN wg opisu na rysunku EL- 2.1 „oświetlenie zewnętrzne”.

 

Pytanie nr 9

W dokumentacji technicznej w rozdziale 3, podpunkt 3.4 pod nazwą „Układ pomiarowy zużycia energii", wskazano że istniejący pośredni układ pomiaru energii jest poza zakresem i pozostaje bez zmian. Jednocześnie w tym samym punkcie wymaga się wykonania zgłoszenia „... do OSD Tauron Dystrybucja S.A. na wymianę tablicy licznikowej ...". Bardzo proszę o wyjaśnienie tego zapisu.

Czy wymiana tablicy jest objęta Zamówieniem czy wyłącznie zgłoszenie do jej wymiany

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Przedmiotem zamówienia nie jest wymiana tablic licznikowych, Zamawiający we własnym zakresie dokona zgłoszenia do OSD Tauron Dystrybucja o konieczności ich wymiany lub modernizacji. Działania te leżą poza zakresem Wykonawcy.

 

Pytanie nr 10

W dokumentacji technicznej niestety nie możemy odnaleźć wytycznych co do instalacji gniazd i oświetlenia pomieszczenia rozdzielni (np. sposobu prowadzenia przewodów czy lokalizacji gniazd, łączników, puszek). Jedynym dokumentem który coś wnosi na ten temat jest Przedmiar, który według STWiOR został wyliczony na podstawie Projektu Wykonawczego. Czy w takim przypadku mamy wykonać wycenę na podstawie przedmiaru?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Dla instalacji gniazd i oświetlenia pomieszczenia rozdzielni Przedmiar należy traktować jako ściśle określający zakres zamówienia. W pozostałym zakresie zamówienia, przedmiar zgodnie z zapisami SIWZ ma wyłącznie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty i jej wyceny jest projekt techniczny oraz STWiORB.

 

Pytanie nr 11

W dokumentacji technicznej nie wskazano wytycznych dotyczących przedłużania istniejących kabli. Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie muf kablowych i czy ma jakieś szczegółowe wytyczne w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający, w razie takiej konieczności, dopuszcza wykonanie muf na kablach odpływowych od rozdzielni na ogólnych zasadach wykonywania robót elektrycznych.

 

Pytanie nr 12

W związku z powyższymi pytaniami oraz koniecznością analizy odpowiedzi proszę o przedłużenie czasu na korespondencję i ewentualne dalsze zadawanie pytań do dnia 20.08.2019 oraz przesunięcie składania ofert do dnia 29.09.2019.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert do dnia 26.08.2019r.

 

II. Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

pkt. 11) ppkt. 1, 3 oraz 6 SIWZ na następujące brzmienie:

„pkt. 11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,

1. Oferty należy składać w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20,
31-531 Kraków, pok. nr 244, do dnia 26 sierpnia 2019r. do godz. 11:00.

3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących wymiany rozdzielni głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej nr 33672 przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Sprawa znak 141.2711.62.2019 - nie otwierać przed dniem 26 sierpnia 2019r. godz. 11:30.” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.

6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 26 sierpnia 2019r. o godzinie 11:30 w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pok. nr 244.

 

Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ich wyniku zmieniono ogłoszenie o zamówieniu. Są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 26  sierpnia 2019r. przy czym godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian. Stosowna zmiana zostanie zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 


Powrót