Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących wymiany rozdzielni głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej nr 33672 przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Nr sprawy 141.2711.62.2019

Załącznik opublikowano: 2019-08-20

Sprawa znak: 141.2711.62.2019                                                                 Kraków, dnia 20.08.2019r.

Nr wew. pisma: 141.2711.62.2019/3                                                                                         

 

według rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących wymiany rozdzielni głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej nr 33672 przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Ogłoszenie nr 580985-N-2019 z dnia 2019-08-07 r., zmienione w BZP pod nr 540172544-N-2019 w dniu 19-08-2019 r.

                                                                             ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

I. Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęło następujące pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1        

Proszę o odpowiedź na jeszcze jedno pytanie:

W dokumencie OPZ 141_2711_62_2019, pkt VI (Opis rozdzielnic) pojawia się informacja, że Układ SZR ma być dwusterownikowy rezerwowany (układ redundantny). To bardzo kosztowne rozwiązanie. Ta informacja nie pojawia się w Dokumentacji ani schematach. Proszę o informację czy układ SZR ma być klasyczny (z jednym sterownikiem) czy z podwójnymi sterownikami.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż wymaga rozwiązania, które musi być zgodne z opisem zawartym w OPZ, czyli:

Układ SZR ma być dwusterownikowy rezerwowany (układ redundantny). Wymóg taki wiąże się z koniecznością zapewnienia wysokiej niezawodności i pewności w działaniu.

 

      Zamawiający informuje, iż powyższe zapytanie i odpowiedź stanowią integralną część SIWZ oraz nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ponadto z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP.

Zamawiający przypomina, iż zmianą treści SIWZ i ogłoszenia z dnia 19.08.2019r. przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 26 sierpnia 2019r., przy czym godziny składania i otwarcia, jak i miejsce pozostały bez zmian.

 


Powrót