Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy zestawów specjalistycznych odczynników do manualnej izolacji kwasów nukleinowych RNA wraz z małocząsteczkowym RNA z komórek, tkanek oraz skrawków parafinowych oraz odczynniki do przeprowadzania reakcji Real-time PCR w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowonaczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak: 141.2713.12.2019.

Załącznik opublikowano: 2019-08-21

Ogłoszenie nr 510174598-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy zestawów specjalistycznych odczynników do manualnej izolacji kwasów nukleinowych RNA wraz z małocząsteczkowym RNA z komórek, tkanek oraz skrawków parafinowych oraz odczynniki do przeprowadzania reakcji Real-time PCR w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowonaczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571096-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 12700004000000, ul. Św. Anny  12, 31-008  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy zestawów specjalistycznych odczynników do manualnej izolacji kwasów nukleinowych RNA wraz z małocząsteczkowym RNA z komórek, tkanek oraz skrawków parafinowych oraz odczynniki do przeprowadzania reakcji Real-time PCR w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowonaczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
141.2713.12.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy wraz z kalkulacją ceny zawiera Załącznik A do SIWZ, stanowiący integralną część SIWZ. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 3.1 Dostawę i transport przedmiotu zamówienia do Zakładu Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, tel. 12-658-20-11, z adnotacją dr Anna Tejchman. Wskazana w adresie wysyłki osoba jest odpowiedzialna za odbiór oraz nadzór nad poprawnością merytoryczną otrzymanych produktów oraz sprawdzenie czy otrzymane produkty są pełnowartościowe. 3.2 Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia produktów stanowiących przedmiot zamówienia, na własny koszt oraz do ich wniesienia i rozładunku do miejsca i pomieszczenia wskazanego przez Użytkownika. 3.3 Dostawa musi być zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 (za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 3.4 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych. 3.5 W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę na jego odpowiedniki o takich samych lub lepszych parametrach jak asortyment wycofany (zawieszony) z produkcji, za cenę nie wyższą niż podana w ofercie. Pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu. 3.6 Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia, na produkt wolny od wad, na swój koszt, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. 3.7 Przedmiot zamówienia musi posiadać bezpieczne opakowanie zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. 3.8 Termin ważności (przydatności) każdego odczynnika w dacie dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta. 3.9 Wymagana jest czytelna nazwa, termin ważności (lub pisemna deklaracja producenta o terminie ważności) i warunki przechowywania produktów stanowiących przedmiot umowy na każdym opakowaniu, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy przez Zamawiającego. 3.10 Wykonawca zobowiązuje się informować UJ CM o bieżących promocjach, Zamawiający w ramach realizacji umowy ma prawo do uzyskania obniżonej ceny na produkty opisane w przedmiocie zamówienia na podstawie ofert promocyjnych/kodów promocji. Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia cen jednostkowych podanych w kalkulacji cenowej stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy w przypadku bieżących promocji stosowanych przez Wykonawcę na produkty objęte przedmiotem umowy. 4. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podał oprócz opisu, nazwę handlową, producenta/markę przedmiotu zamówienia wyłącznie w celu określenia konfekcjonowania, cech i parametrów jakościowych wymaganego produktu jakim powinien on odpowiadać oraz w celu ułatwienia sporządzenia oferty. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kalkulację cenową stanowiącą Załącznik A do SIWZ zawierającą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczne i funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy. 5. Asortyment zaproponowany, jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego, co należy udokumentować w sposób nie budzący żadnych wątpliwości. Ponadto Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie przeprowadzania badań klinicznych zasadnym jest aby Wykonawcy zaoferowali wskazany przez Zamawiającego produkt wzorcowy w celu otrzymania wiarygodnych i powtarzalnych wyników oceny skuteczności stosowania badanego produktu. Wszyscy uczestnicy badania klinicznego powinni otrzymać produkt badany wytworzony w ten w sam, powtarzalny sposób, tak więc jakiekolwiek zmiany, w szczególności odczynników wykorzystywanych w procesie wytwarzania są niemożliwe. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne i funkcjonalne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i dołączyć do oferty karty charakterystyki lub karty katalogowe, lub wydruki ze stron internetowych lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub dokumenty równoważne (w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski), których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany równoważny przedmiot zamówienia spełnia minimalną jakość produktu wg specyfikacji jaka została zawarta w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania produktu wzorcowego Zamawiający nie wymaga dołączenia wyżej wymienionych dokumentów na potwierdzenie zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego. 7. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 8. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści. 9. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 10. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33696500-0 – odczynniki laboratoryjne. 11. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 12. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.dzp.cm-uj.krakow.pl .
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33696500-0
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6915.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: EURx Sp. z o.o.
Email wykonawcy: sales@eurx.com
Adres pocztowy: ul. Przyrodników 3
Kod pocztowy: 80-297
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7521.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7521.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7521.45
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Powrót