Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do naukowej i akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Załącznik opublikowano: 2019-08-22

Ogłoszenie nr 550175350-N-2019 z dnia 22-08-2019 r.
Kraków: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do naukowej i akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 12700004000000, ul. Św. Anny  12, 31-008  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do naukowej i akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
Numer referencyjny  141.2711.68.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do naukowej i akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) Zapewnienie dostępu do krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Na terenie kraju poprzez bezpośrednie połączenie z naukową siecią optyczną Pionier. Z ośrodkami zagranicznymi poprzez paneuropejską sieć naukowo-badawczą Géant. b) Zapewnienie dostępu poprzez naukową sieć Pionier do krajowych centrów komputerów dużej mocy. c) Zapewnienie dostępu do bibliotek naukowych, w tym zapewnienie bezpośredniego dostępu do systemu Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego. d) Umożliwienie podłączenia wewnętrznej sieci bezprzewodowej Collegium Medicum UJ do hierarchicznego systemu autoryzacji umożliwiającego roaming pomiędzy bezprzewodowymi sieciami naukowymi w kraju i na świecie (eduroam). e) Zapewnienie dostępu do usługi udzielania certyfikatów kwalifikowanych dla usług WWW i poczty elektronicznej. f) Zapewnienie dostępu do sieci Internet. g) Zapewnienie dostępu do usługi wysokiej jakości połączeń wideokonferencyjnych umożliwiających ich rezerwację, przeprowadzanie, strumieniowanie oraz nagrywanie wideokonferencji. W ramach usługi dostępne są połączenia wielostronne oraz dostęp do sali wideokonferencyjnej u Wykonawcy oraz w salach innych członków Konsorcjum Pionier. h) Zapewnienie bezpośrednich światłowodowych przyłączy do Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej na terenie Krakowa dla lokalizacji: — Kompleks jednostek UJ CM przy ul Kopernika – łącze w technologii 10 GigaEthernet o gwarantowanej przepływności min. 2000 Mbps wraz z poprowadzonym inną trasą połączeniem zapasowym o tych samych parametrach, — Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii UJ CM, ul. Prądnicka 80 – łącze w technologii 1 GigaEthernet o gwarantowanej przepływności 200 Mbps wraz z połączeniem zapasowym poprowadzonym inną trasą o tych samych parametrach, — Kompleks jednostek UJ CM w Prokocimiu – 4 łącza w technologii 1 GigaEthernet o sumarycznej gwarantowanej przepływności min. 2000 Mbps wraz z połączeniem zapasowym 10 GigaEthernet o gwarantowanej przepływności min. 2000 Mbps poprowadzonym bezpośrednio do węzła Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej przy ulicy Nawojki 11. W pierwszym kwartale 2020 r. dwa łącza w technologii 1 GigaEthernet zostaną zastąpione łączami w technologii 10GigaEthernet. — II Katedra Chorób Wewnętrznych UJ CM, ul. Skawińska 8 – łącze w technologii 1 GigaEthernet o gwarantowanej przepływności min.200 Mbps, — Instytut Stomatologii UJ CM, ul. Montelupich 4 – łącze w technologii 1 GigaEthernet o gwarantowanej przepływności min.100 Mbps, — Katedra Mikrobiologii UJ CM, ul. Czysta 18 – dwa łącza w technologii 1 GigaEthernet o gwarantowanej przepływności min. 100 Mbps, — Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej, ul. Podwale 3 – łączę w technologii radiowej o gwarantowanej przepływności min. 50 Mbps. i) Zapewnienie usługi poczty elektronicznej dla pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum wraz z usługą wymiany plików (pojemność do 1GB) box.cyfronet.krakow.pl
II.5) Główny Kod CPV: 64200000-8
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1392480.00
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ustawy PZP Zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki mimo, iż tryb ten stanowi odstępstwo od zasady konkurencyjności i może być stosowany jedynie w przypadkach szczególnych, wyraźnie wymienionych przez ustawodawcę. Jednym z takich przypadków jest sytuacja, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy, usługi lub roboty budowlane, które mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę między innymi z powodu zaistnienia przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku niniejszego zamówienia, którego zakres obejmuje świadczenie kompleksu usług internetowych poprzez szerokopasmową Krakowską Miejską Sieć Komputerową, w okresie czterech lat od podpisania umowy na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie. Wskazane usługi przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze można uzyskać wyłącznie od jednego Wykonawcy, tj. Akademickiego Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, które jest jedynym operatorem świadczącym usługi internetowe na terenie województwa małopolskiego zapewniającym dostęp do paneuropejskiej sieci naukowo-badawczej GÉANT. Dostęp do sieci GÉANT jest opłacany z funduszy Ministerstwa Nauki dla wszystkich polskich jednostek naukowo-badawczych. Sieć GÉANT łączy krajowe sieci naukowo-badawcze (ang. National Research and Education Networks – NRENs) z Europy i zapewnia łączność z innymi regionami świata. Dostęp do sieci GÉANT realizowany jest poprzez ogólnopolską światłowodową infrastrukturę międzymiastową nadzorowaną przez 22 Jednostki Wiodące (uczelnie wyższe, placówki Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe w tym ACK Cyfronet AGH) odpowiedzialne za rozbudowę i eksploatację Miejskich Akademickich Sieci Komputerowych oraz Centrów Komputerów Dużej Mocy. Na mocy zawartego porozumienia, każda z Jednostek Wiodących ma za zadanie zapewnić obsługę środowiska naukowego na terenie swojego funkcjonowania. Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest udzielenie ww. zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy PZP i zawarcie umowy po negocjacjach z jednym Wykonawcą, czyli Akademickim Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków. Przedstawione powyżej okoliczności wyczerpują przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy PZP. Istniejące uwarunkowania, jak i obowiązująca w tym zakresie regulacja wynikająca z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzą do jednoznacznego wniosku, że wykonanie usług jest możliwie i zasadne, a przy tym należy je powierzyć jedynemu Wykonawcy, który ma możliwość ich świadczenia. Uwzględniając przedstawione argumenty i okoliczności faktyczne oraz prawne uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy PZP. Zauważyć należy, iż zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, w tym przypadku, w oparciu o powołaną podstawę prawną, może nastąpić w określonych ustawą szczególnych okolicznościach przy spełnieniu stosownych przesłanek, których wystąpienie w niniejszym przypadku zostało wykazane. Dodać należy, iż zastosowanie w niniejszym przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki w żadnej mierze nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i pełnego dostępu do zamówienia, gdyż z opisanych wyżej przyczyn oraz z przedstawionych okoliczności jednoznacznie wynika, iż istnieje uzasadniona i wyłączna możliwość udzielenia zamówienia wskazanemu Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy PZP, a tym samym udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione.
 
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie,  cyfronet@cyfronet.pl,  ul. Nawojki 11,  30-950,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie


Powrót