Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2711.70.2019

Załącznik opublikowano: 2019-08-29

Sprawa znak: 141.2711.70.2019                                                                                           Kraków, dnia 29.08.2019r.

Nr wew. pisma: 141.2711.70.2019/2                                                                                       

 

według rozdzielnika

Dotyczy: postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „PZP” (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), w zakresie wykonywania usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, ogłoszonego w BZP pod nr 588394-N-2019 z dnia 2019-08-22 r. oraz zmienionego w dniu 27-08-2019 r. pod numerem 540178983-N-2019.

                                                                                                                                                                        

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

I. Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęło następujące pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 22

W związku z negatywna odpowiedzią na poniższe pytanie:

OC z tytułu prowadzenia hoteli, hosteli, akademików z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wartości pieniężnych, złota, biżuterii, czeków, weksli oraz innych papierów wartościowych, o ile nie zostały pozostawione w depozycie; - prosimy o usuniecie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wartości pieniężnych, złota, biżuterii, czeków, weksli oraz innych papierów wartościowych także w sytuacji ich pozostawienia w depozycie.

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie o jakiej ilości hoteli, hosteli i akademików mówimy oraz czy wszystkie posiadają depozyty i w jakiej formie.                         

Odpowiedź na pytanie nr 22:

W Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum funkcjonują trzy Domy Studenckie. Dwa z nich zlokalizowane są w Prokocimiu przy ul. Badurskiego i są one wyłączone z przedmiotowego ubezpieczenia. Natomiast Dom Studencki przy ul. Racławickiej 9a posiada pomieszczenie, które pełni funkcję depozytu wyłącznie dla studentów, którym przyznano miejsce w akademiku na następny rok, w celu przechowania swoich rzeczy. Wydanie rzeczy z depozytu odbywa się wyłącznie w obecności pracownika Uczelni.

 

Zamawiający informuje, iż powyższe zapytanie i odpowiedź stanowią integralną część SIWZ oraz nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ponadto z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP.

 
Zamawiający przypomina, iż zmianą treści SIWZ i ogłoszenia z dnia 27.08.2019r. przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 4 września 2019r., przy czym godziny składania i otwarcia, jak i miejsce pozostały bez zmian.

 


Powrót