Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-09-06

Informacja o wyborze oferty

„Zaangażowanie w projekcie (Zadanie 2)” 

Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków, zawiadamia, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe i zaproszenie do złożenia oferty w zakresie zaangażowania pracownika na stanowisko specjalisty do realizacji zadań w ramach projektu pn. „Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Numer Projektu: POPC.02.03.01-00-0070/18, otrzymał dwie oferty spełniające warunki, określone w Zapytaniu ofertowym i zaproszeniu do złożenia oferty.

Zgodnie z zapisami pkt. IV Zapytania ofertowego i zaproszenia do złożenia oferty, oferta z najniższą ceną spełniająca warunki i wymagania opisane w zapytaniu zostanie uznana za najkorzystniejszą.

W związku z powyższym Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum informuje, że do realizacji  „Zadania 2” wybrał ofertę, złożoną przez Panią Agnieszkę Płachta, która zaproponowała wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie 29,00 zł za jedną godzinę pracy.
Powrót