Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy symulatorów do: ultrasonografii, gastroenterologii i bronchoskopii (trenażery szkoleniowe), dla potrzeb Mobilnego Centrum Symulacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.53.2019

Załącznik opublikowano: 2019-09-11

Sprawa znak: 141.2711.53.2019                                                                                      Kraków, dnia 11 września 2019r.

Nr wew. pisma: 141.2711.53.2019/8                                                                                           

 

Adresaci:

1. REAGO TRAINING Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa, e-mail: przetargi@reago.pl

2. Simedu Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra, adres do korespondencji: ul. Lubuska 15 B, 66-016 Płoty, e-mail: p.zawadzka@simedu.pl

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy symulatorów do: ultrasonografii, gastroenterologii i bronchoskopii (trenażery szkoleniowe), dla potrzeb Mobilnego Centrum Symulacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w związku z realizacją projektu: „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) - interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym  z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.04.00-00-0147/18-00, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 126-307823 z dnia 03.07.2019r. oraz sprostowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/ S 132-324083 w dniu 11.07.2019r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 

Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jako najkorzystniejsza w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy  Simedu
Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra, adres do korespondencji: ul. Lubuska 15 B, 66-016 Płoty, cena brutto: 1 501 018,20 zł.

 

Uzasadnienie:

Oferta Wykonawcy  tj. Simedu Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra, adres korespondencyjny: ul. Lubuska 15 B, 66-016 Płoty złożona w zakresie części 2 niniejszego postępowania jest jedyną ofertą złożoną do części 2 przedmiotu zamówienia. Oferta Wykonawcy  Simedu Sp. z o.o. została sprawdzona pod względem rachunkowym oraz merytorycznym i jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania i warunki stawiane przez Zamawiajacego w SIWZ, a w ocenie punktowej otrzymała łącznie 100,0000 pkt (kryterium: cena oferty brutto - 50% - 50,0000 pkt, parametry techniczne -50% - 50,0000 pkt.). Kwota zaoferowana przez Wykonawcę mieści się w określonej przez Zamawiającego dla części 2 przedmiotu zamówienia wartości szacunkowej.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia może zostać zawarta przed upływem 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 29.
Powrót