Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Nr sprawy: 141.2711.61.2019

Załącznik opublikowano: 2019-10-03


Ogłoszenie nr 510209281-N-2019 z dnia 03-10-2019 r.
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 584490-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540170280-N-2019, 540173250-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 12700004000000, ul. Św. Anny  12, 31-008  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
141.2711.61.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. 1.1 Zakres rzeczowy objęty formularzem cenowym jest największym, możliwym zakresem przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku (formularzu cenowym) ilości zamawianych środków czystości i materiałów sanitarnych są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących. Zamawiający zastrzega sobie również prawo niewykorzystania do 30% kwoty umownej brutto, całego asortymentu oraz niewykorzystania całej kwoty umownej brutto, a Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu. 1.2 Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy muszą wziąć pod uwagę, iż: 1.2.1 poszczególne dostawy będą realizowane do budynków, w których zlokalizowane są liczne jednostki organizacyjne Zamawiającego. Budynki rozmieszczone są na terenie całego miasta Krakowa, 1.2.2 Zamawiający nie posiada zaplecza magazynowego, w którym Wykonawca mógłby zdeponować większą ilość zamawianych artykułów; zamówienia będą składane na bieżąco w ramach aktualnego zapotrzebowania danej jednostki organizacyjnej UJCM, 1.2.3 transport przedmiotu zamówienia każdorazowo zapewnia na własny koszt Wykonawca (niezależnie od wartości poszczególnego zamówienia), a dostawa będzie realizowana sukcesywnie w ramach aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego w sposób przewidziany w niniejszej SIWZ przez daną jednostkę organizacyjną Zamawiającego. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania zawiera kalkulacja cenowa stanowiąca Załącznik A do Formularza oferty i będąca integralną częścią SIWZ (plik w formacie Excel).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33711900-6
Dodatkowe kody CPV: 39811000-0, 39812100-8, 39813000-4, 39820000-6, 39831200-8, 39831220-4, 39830000-9, 39831250-3, 39831300-9, 39810000-3, 39831000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: 141.2711.61.2019
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP zobowiązany był unieważnienia przedmiotowego postępowania, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Powrót