Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 3 sztuk routerów do ochrony sieci UJ CM (TYP 1 – 2 szt., TYP 2 – 1 szt.) oraz dostarczenie centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji, umożliwiającego centralizację procesu logowania zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń (TYP 3 – 1szt.). Sprawa znak: 141.2711.78.2019

Załącznik opublikowano: 2019-10-08

Sprawa znak: 141.2711.78.2019                                                                         Kraków, dnia 08.10.2019r.

Nr wew. pisma: 141.2711.78.2019/1                                                                                          

według rozdzielnika

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE, ZMIANA TREŚCI SIWZ I ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1843 z późń. zm.) na wyłonienie Wykonawcy na zakup i dostawę 3 sztuk routerów do ochrony sieci UJ CM (TYP 1 – 2 szt., TYP 2 – 1 szt.) oraz dostarczenie centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji, umożliwiającego centralizację procesu logowania zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń (TYP 3 – 1szt.)  ogłoszonego w BZP pod nr 605798-N-2019 z dnia 04-10-2019r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1 z dnia 07.10.2019

Zamawiajacy wymaga oświadczenie Producenta lub autoryzowanego Partnera serwisowego o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiajacego wymaganego serwisu (zawierające numer modułu internetowego i infolinii telefonicznej)

Producenci urządzeń klasy UTM nie posiadają autoryzowanych partnerów serwisowych na terenie Polski, ponieważ serwis tych urządzeń świadczy bezpośrednio producent, a ewentualna naprawa urządzeń polega na wymianie urządzenia na nowe i wysyłka realizowana jest bezpośrednio z magazynów producenta.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści oświadczenie autoryzowanego dystrybutora na rynek polski, że oferowane przez wykonawcę urządzenia posiadają  wymagany serwis producenta?

Odpowiedź nr 1

Tak, Zamawiający dopuszcza oświadczenie autoryzowanego dystrybutora na rynek polski, że oferowane przez wykonawcę urządzenia posiadają wymagany serwis. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie. Pozostałe zapisy SIWZ zostają bez zmian.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

 1. W pkt 3) ppkt 3.7 lit b jest:

  „b) Oświadczenie Producenta lub autoryzowanego Partnera serwisowego o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające numer modułu internetowego i infolinii telefonicznej). Powyższy wymóg dotyczy Routerów TYP 1, TYP 2, i systemu logowania, raportowania i korelacji TYP 3;”

  W pkt 3) ppkt 3.7 lit b BYĆ POWINNO:

  „b) Oświadczenie Producenta lub autoryzowanego Partnera serwisowego lub autoryzowanego dystrybutora producenta o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające numer modułu internetowego i infolinii telefonicznej). Powyższy wymóg dotyczy Routerów TYP 1, TYP 2, i systemu logowania, raportowania i korelacji TYP 3;”

 2. W pkt 16) „wzór umowy” § 3 pkt 4 lit b jest:

  „b) Oświadczenie Producenta lub autoryzowanego Partnera serwisowego o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające numer modułu internetowego i infolinii telefonicznej). Powyższy wymóg dotyczy Routerów TYP-1, TYP-2, i systemu logowania, raportowania i korelacji TYP-3;”

  W pkt 16) „wzór umowy” BYĆ POWINNO:

  „b) Oświadczenie Producenta lub autoryzowanego Partnera serwisowego lub autoryzowanego dystrybutora producenta o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające numer modułu internetowego i infolinii telefonicznej). Powyższy wymóg dotyczy Routerów TYP-1, TYP-2, i systemu logowania, raportowania i korelacji TYP-3;”

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe zapytanie, odpowiedź i zmiana treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ oraz powodują zmianę ogłoszenia o zamówieniu,
  jednak z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP.

  Dlatego też, terminy składania i otwarcia ofert, jak i pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Ponadto Zamawiający informuje, że zamieścił na swojej stronie internetowej:

- punkt 16) SIWZ - Wzór umowy po zmianach z dnia 08.10.2019r.

 


Powrót