Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-10-16

                                                                                                                                                              Kraków, dnia 16.10.2019r.  

      Sprawa znak: 141.2711.83.2019                                                                                                                     

      Nr wew. pisma: 141.2711.83.2019/5

     

Adresaci:

  1. MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA, ul. Nowy Świat 26, lok. 8, 00-373 Warszawa, e-mail: jakub@modernevents.pl
  2. KONKRET A – Z Zbigniew Rybak, ul. Sokola 60/12, 53-136 Wrocław, e-mail: konkretaz@gmail.com
  3. Radzikowskiego Q Hotel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Juliusza Lea 202 A, 30-133 Kraków, e-mail: krakow@qhotels.pl
  4. AM CREATIVE LIFE Anna Maślanka, Wola Radziszowska 622, 32-053 Wola Radziszowska, e-mail: biuro@amcreativelife.pl
  5. UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, e-mail: biuro@amcreativelife.pl

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1843) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi hotelowej (wraz ze śniadaniem) dla uczestników studiów podyplomowych, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, w związku z projektem pt.: „Efektywna placówka medyczna program szkoleń dla pracowników administracyjnych i zarządzających dla poprawy jakości w ochronie zdrowia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0038/18-00/1205/2019/690.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ORAZ O ODRZUCENIU OFERTY NR 1, NR 2 I NR 4

        1. Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 firmyRadzikowskiego Q Hotel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Juliusza Lea 202 A, 30-133 Kraków, cena brutto: 153 997,20 zł

UZASADNIENIE:

Oferta nr 3, złożona przez Radzikowskiego Q Hotel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Juliusza Lea 202 A, 30-133 Kraków, spełnia wymagania Zamawiającego określone w Ogłoszeniu, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Ogłoszeniu i otrzymała największą ilość punktów tj. 74,9175 pkt (kryterium: cena – 70% (63,9175 pkt); wyższa jakość usług 20% (1,0000 pkt); termin płatności faktury – 10% (10,0000 pkt).

Streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w postępowaniu:

Oferta nr 5, złożona przez UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, spełnia wymagania Zamawiającego określone w Ogłoszeniu, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Ogłoszeniu i otrzymała największą ilość punktów tj. 67,5769 pkt (kryterium: cena – 70% (50,0769 pkt); wyższa jakość usług 20% (7,5000 pkt); termin płatności faktury – 10% (10,0000 pkt).

W sprawie podpisania umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 29.

2. Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone: oferta nr 1, złożoną przez MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA, ul. Nowy Świat 26, lok. 8, 00-373 Warszawa,  oferta nr 2, złożoną przez KONKRET A – Z Zbigniew Rybak, ul. Sokola 60/12, 53-136 Wrocław oraz oferta nr 4, złożona przez AM CREATIVE LIFE Anna Maślanka, Wola Radziszowska 622, 32-053 Wola Radziszowska.

Uzasadnienie:

  1. Zamawiający informuje, że odrzucił ofertę nr 1 złożoną przez MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA, ul. Nowy Świat 26, lok. 8, 00-373 Warszawa na podstawie pkt. 9) ppkt 7 Ogłoszenia z uwagi na fakt, iż jest niezgodna z wymaganiami Ogłoszenia, a w szczególności zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w Ogłoszeniu. Zamawiający wskazał jednoznacznie w Ogłoszeniu i zaproszeniu do składania ofert oraz
    w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. Załączniku nr 1 do Ogłoszenia, że wymaga realizacji usług hotelowej w zaplanowanych przez Zamawiającego terminach spotkań/zjazdów. W dniu 16.10.2019r. Wykonawca powiadomił Zamawiającego o braku dostępności miejsc hotelowych w dwóch pierwszych planowanych terminach tj. w dniach 19-20.10.2019r. oraz 26-27.10.2019r. i zrezygnował z dalszego udziału w przedmiotowym postepowaniu. Tym samym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, ponieważ jest niezgodna z wymaganiami Ogłoszenia, a w szczególności zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w Ogłoszeniu.
  2. Zamawiający informuje, że odrzucił ofertę nr 2 złożoną przez KONKRET A – Z Zbigniew Rybak, ul. Sokola 60/12, 53-136 Wrocław na podstawie pkt. 9) ppkt 7 Ogłoszenia z uwagi na fakt, iż jest niezgodna z wymaganiami Ogłoszenia, a w szczególności zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w Ogłoszeniu. Zamawiający wymagał, aby usługa hotelowa była realizowana przez hotel/e o standardzie trzygwiazdkowym. Wykonawca zaoferował realizację usługi przez dwa obiekty hotelarskie, jednakże jeden z dwóch zaoferowanych przez Wykonawcę hoteli jest o standardzie dwugwiazdkowym. Wykonawca nie potwierdził zatem spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w Ogłoszeniu. Zamawiający pismem z dnia 15.10.2019r. wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty w zakresie standardu oferowanych hoteli. Wykonawca w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16.10.2019r. do godz. 10:00 nie udzielił wyjaśnień. Wykonawca po wyznaczonym czasie na udzielenie wyjaśnień tj. o godz. 11:08 odpowiedział, że obydwa zaoferowane przez Wykonawcę hotele są o standardzie trzygwiazdkowym. Jednakże w udzielonej odpowiedzi (wyjaśnieniach) Wykonawca zmienił 1 z oferowanych miejsc realizacji usługi i wskazał, że oferuje usługę hotelową w Hotelu Grand Felix, osiedle Złotej Jesieni 12, 31-827 Kraków, podczas, gdy oferta złożona przez Wykonawcę dotyczyła Hotelu Felix, osiedle Złotej Jesieni 15B, 31-831 Kraków. Wykonawca zmienił treść oferty po upływie terminu składania i otwarcia ofert co jest niedopuszczalne. W związku z czym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie pkt. 9) ppkt 7. Ogłoszenia z uwagi na fakt, iż jest niezgodna z wymaganiami Ogłoszenia, a w szczególności zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w Ogłoszeniu.
  3. Zamawiający informuje, że odrzucił ofertę nr 4 złożoną przez AM CREATIVE LIFE Anna Maślanka, Wola Radziszowska 622, 32-053 Wola Radziszowska na podstawie pkt. 9) ppkt 7 oraz na podstawie pkt. 9) ppkt 1.3. Ogłoszenia z uwagi na fakt, iż jest niezgodna z wymaganiami i treścią Ogłoszenia, a w szczególności zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w Ogłoszeniu. Zamawiający wyjaśnia, że wymagał, aby czas potrzebny na dojazd wraz z dojściem pieszo nie przekraczał 50 minut, a początek wyszukiwania połączeń został ustawiony w wyszukiwarce na godz. 8:20 w sobotę. Ponadto, czas potrzebny na dojście na zajęcia stanowi kryterium oceny oferty w zakresie wyższej jakości usługi. Wykonawca zaoferował realizację usługi hotelowej przez dwa obiekty hotelarskie, w tym Hotel Fero Expres, ul. Bolesława Śmiałego 60, 30-398 Kraków oraz Inter House Hotel, ul. Bratysławska 2, 31-201 Kraków. Wyszukiwanie połączeń tj. ustalenie czasu potrzebnego na dojście z lokalizacji pierwszego z hoteli tj. Hotelu Fero Expres dało informację, iż czas potrzebny na dojazd wraz z dojściem przekracza dopuszczalny czas 50 minut. W związku z powyższym Zamawiający pismem z dnia 15.10.2019r. wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty w zakresie czasu dojścia potrzebnego na dojście z hotelu/i na zajęcia. Wykonawca w udzielonych w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego wyjaśnieniach zaproponował początek biegu czasu potrzebnego na dojazd wraz z dojściem pieszo na zajęcia na godz. 8:17, a wyjście z hotelu na godz. 8:04, co oznacza zmianę wymagań Zamawiającego odnośnie czasu potrzebnego na dojazd wraz z dojściem z hotelu/i na zajęcia realizowane w Instytucie Zdrowia Publicznego, co jest niezgodne z wymaganiami Ogłoszenia i kryterium oceny ofert. Tym samym, oferta Wykonawca podlega odrzuceniu na podstawie pkt. 9) ppkt 7 oraz na podstawie pkt. 9) ppkt 1.3. Ogłoszenia z uwagi na fakt, iż jest niezgodna z wymaganiami i treścią Ogłoszenia, a w szczególności zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w Ogłoszeniu.Powrót