Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-10-22

Sprawa znak: 141.2713.17.2019

Nr wewnętrzny pisma: 141.2713.17.2019/3

Kraków, dnia 22.10.2019r.

Zamawiający:

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków

INFORMACJA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.), na wykonania badań w oparciu o bazę lokalową jednej przychodni w ramach programu „Psychospołeczne determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat.”

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum informuje, iż w zakresie wyżej opisanego przedmiotu zamówienia w dniu 11.10.2019r. udzielił zamówienia następującemu Wykonawcy:  

Firma Marketingowo – Medyczna „MARK-MED“ Sp. z o. o.

os. Na Skarpie 27/211a

31-910 Kraków

Wartość umowy brutto: 71 750,00 zł


Powrót