Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.96.2018

Załącznik opublikowano: 2018-11-30

Sprawa znak: 141.2711.96.2018                                                                    Kraków, dnia 30.11.2018r.

Nr wew. pisma: 141.2711.96.2018/7                                                                                        

Adresaci:

 1. Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus Włodzimierz Leszczyński; ul. Nad Drwiną 8B; 30-741 Kraków; mail: dzp@krakow.biuroplus.pl

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 i 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz 1986 z późn. zm.) na sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie ogłoszonego w BZP pod nr 640539-N-2018 z dnia 25-10-2018r.

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus Włodzimierz Leszczyński; ul. Nad Drwiną 8B; 30-741 Kraków, cena brutto: 222 558,28 zł. Jednocześnie w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus Włodzimierz Leszczyński; ul. Nad Drwiną 8B; 30-741 Kraków, cena brutto: 184 267,45 zł.    

   

  Uzasadnienie dla części 1 przedmiotu zamówienia:

  Oferta Firmy Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus Włodzimierz Leszczyński; ul. Nad Drwiną 8B; 30-741 Kraków wpłynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części 1, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz otrzymała 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 60,00 pkt, Czas przygotowania platformy internetowej – 10% - 10,00 pkt; Termin płatności – 10% - 10,00 pkt; Czas realizacji zamówienia – 20% - 20,00 pkt).

  Uzasadnienie dla części 2 przedmiotu zamówienia:

  Oferta Firmy Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus Włodzimierz Leszczyński; ul. Nad Drwiną 8B; 30-741 Kraków wpłynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części 2, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz otrzymała 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 60,00 pkt, Czas przygotowania platformy internetowej – 10% - 10,00 pkt; Termin płatności – 10% - 10,00 pkt; Czas realizacji zamówienia – 20% - 20,00 pkt).

  Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowy na część 1 i 2 przedmiotu zamówienia mogą zostać zawarte przed upływem 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  W sprawie podpisania umów skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.


Powrót